«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» icon

«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»»


Название«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»»
страница1/4
Дата конвертации21.07.2013
Размер455 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-6.01


Українська інженерно-педагогічна академія

Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій

(повне найменування вищого навчального закладу)


Кафедра інформаційних технологій

(повна назва кафедри, циклової комісії)


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі»

(назва дисципліни)


на тему: «Мультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»»


Студентки IV курсу ДГ-К9-1 групи

напряму підготовки 6.010104

«Професійна освіта»

спеціальності 6.010104.36 «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

Шевченко А. С.

(прізвище та ініціали)

Керівник асистент Єфремова О. В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ________________


Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____


Члени комісії Карчевський В.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Єфремова О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ушакова І.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Стаханов – 2013 рік

У


КРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій

Кафедра інформаційних технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта»

(шифр і назва)

Спеціальність 6.010104.36 «Комп`ютерні технології в управлінні та навчанні»

(шифр і назва)


ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

СТУДЕНТА


Іванової Марини Олександрівни р

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: «Мультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 6, модуль 2)»»

керівник проекту (роботи) ас. кафедри ІТ Єфремова О. В.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 15 .05 2013


3. Вихідні дані до проекту (роботи): середовище Authorware. Основою для розробки є завдання і методичні вказівки, які видані кафедрою інформаційних технологій 26.02.2013 р.


4. Зміст пояснювальної записки та системи комп’ютерного тестування (перелік питань, що їх належить розробити):

4.1. Вступ, з обов’язковим посиланням на літературу, в якій обґрунтовується важливість створення і розвитку комп’ютерних систем для навчання в цілому, та вказується зокрема актуальність і ефективність розробки систем комп’ютерного тестування в середовищі Authoware. Рекомендації по практичному використанню створеної системи тестування. Змістовна та кількісна характеристики тестових питань, яких повинно бути не менше сорока. Отримання результатів тестування.

4.2. Розділ тестування.

У системі комп’ютерного тестування потрібно реалізувати всі сім типів питань тесту, а саме:

– бінарний вибір (True-False Question) – як відповідь на питання студент повинен вибрати один з двох варіантів – «так чи ні»;

– вибір «один з багатьох» (Single Choice Question) – студент повинен вибрати один правильний з декількох запропонованих варіантів;

– множинний вибір (Multiple Choice Question) – студент повинен вибрати всі правильні варіанти з числа запропонованих;

– гарячі області (Hot Object question) – тест вважається виконаним успішно, якщо вибраний один або кілька об’єктів із числа запропонованих;

– заповнення бланка (Short Answer Question) – студент повинен помістити у вільну позицію потрібний елемент; даний вид тесту має два формати;

– Drag-Drop Question – забезпечує реалізацію тесту маніпулювання об’єктами, у якому студент повинен перемістити пред’явлені об’єкти відповідно до деякого правила;

– Hot Spot Question – забезпечує реалізацію тесту заснованого на застосуванні інтерактивних елементів типу гарячих областей.

4.3. Розділи: глосарій (термінологічний покажчик), пошук, про автора.

4.4. Обов’язково і тільки в пояснювальній записці потрібно створити та описати, в цілому, схему системи тестування та вибрані засоби навігації, тобто програмну реалізацію системи тестування.

4.5. Систему тестування потрібно перевірити і зробити висновки в тому числі і за результатами роботи за всіма етапами проектування.

4.6. Пояснювальна записка закінчується списком використаних джерел і може мати додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): схеми курсу, схеми навігації


6. До захисту студент має представити на кафедру: пояснювальну записку, диск з перевіреними та впорядкованими файлами системи тестування.


7. Дата видачі завдання: 26.02.2013 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
з/п

Назва етапів курсового

проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту

(роботи)

Примітка

1.

Вступ. Підбір матеріалу для тестування

до 25.03
2.

Створення сценарію проекту в середовищі розробки Authoware, проектування кадрів

до 25.033.

Програмна реалізація проекту.

до 14.04

Контроль лектора,

завідувача кафедри

4.

Перевірка проекту, внесення в проект необхідних змін та доповнень.

до 30.04
5.Оформлення та друк тексту пояснювальної записки: вступ, основний текст, висновки, список використаних джерел та додатки. Представлення проекту на перевірку керівнику.

до 11.05


6.

Підготовка роботи до захисту: доповідь до захисту; створення диску з всіма матеріалами розробки (пояснювальна записка, файли проекту для роботи в Authoware, компільований файл .exe, файли розроблених програмних продуктів)

до 15.05
7.

Захист курсової роботи

15.05

Комісія – завідувач кафедри та керівники проектівСтудент ____________ Шевченко А. С. .

(підпис) (прізвище та ініціали)


Керівник проекту (роботи) ____________ Єфремова О. В. .

(підпис) (прізвище та ініціали)


26 лютого 2013 р.


РЕФЕРАТ


Курсовий проект: 47 сторінки, 45 рисунків, 2 таблиці, 7 джерела, 1 додаток.

Об’єкт курсового проекту: система комп’ютерного тестування знань студентів в програмі створення мультимедійних засобів навчання Macromedia Authorware.

Предмет курсового проекту: система комп’ютерного тестування знань студентів з дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі» на тему: «Система комп’ютерного тестування знань студентів з дисципліни «Прикладне програмування (модуль 2)»», програмний продукт Macromedia Authorware, Delphi 7.

Мета курсового проекту: розробка система комп’ютерного тестування знань студентів з дисципліни з дисципліни «Прикладне програмування», який би мав зручний у користуванні інтерфейс та максимально допомагав студентам проходити тестові завдання, викладачеві отримувати оптимальну оцінку знать студентів, які пройшли тест.

Результати проектування можуть бути використані в навчальному закладі, а саме в СННІГОТ УІПА на кафедрі Інформаційних технологій для перевірки знань студентів з дисципліни «Прикладне програмування».


ТЕСТ, СИСТЕМА КОМПЮ’ТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ, НАВІГАЦІЯ, КАДР, СХЕМА КУРСУ, ПОШУК, ГЛОСАРІЙ, ПУБЛІКАЦІЯ КУРСУ.


ЗМІСТ


ВСТУП 8

1 ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (СЕМЕСТР 4, МОДУЛЬ 2)» 11

2 ОПИС СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО 23

ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 23

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 53

Додаток 1. Глосарій 54

Класс 54

категория объектов, обладающих одинаковыми свойствами и поведением. 54

ADO 54

Связь с базами данных через Active Data Objects (ADO) — множество компонентов ActiveX, использующих для доступа к информации баз данных Microsoft OLE DB (начиная с Delphi 5). 54

Delphi for .NET 54

среда разработки Delphi, а так же язык Delphi (Object Pascal), ориентированные на разработку приложений для .NET. 54

BDE (Borland Database Engine) 54

системный администратор баз данных. 54

DPR 54

файл проекта. Содержит он основной код программы, ссылки на все окна (формы) проекта и относящиеся к ним модули. В нем также содержится код инициализации. Имеет одноименное название с проектом. 54

{$R *.RES} 54

директива компилятора. 54

Interface 54

открытый интерфейс модуля. 54

Implementation 54

реализация модуля. 54

Private 54

закрытый раздел класса. 55

Public 55

открытый раздел класса. 55

Integrated Development Environment 55

Интегрированная Среда Разработки. 55

VCL 55

Visual Component Library. 55

Object Tree View 55

Дерево Объектов. 55

Object Inspector 55

Инспектор Объектов. 55

Form designer 55

Конструктор форм. 55

Data Access 55

Доступ к данным. 56

Data Controls 56

Компоненты отображения и редактирования данных. 56

Dialogs 56

Диалоги, системные диалоги типа "Открыть файл" и др. 56

DbExpress 56

Связь с данными с помощью dbExpress (начиная с Delphi 6). 56

DPR 56

файл проекта. Содержит он основной код программы, ссылки на все окна (формы) проекта и относящиеся к ним модули. В нем также содержится код инициализации. Имеет одноименное название с проектом. 56

InterBase 56

Прямая связь с InterBase, минуя Borland Database Engine (BDE) и Active Data Objects (ADO) (начиная с Delphi 5). 56

Qreport 56

Компоненты для подготовки отчетов (начиная с Delphi 7 отсутствует). 56

Dialogs 57

Диалоги, системные диалоги типа "Открыть файл" и др. 57

Rave 57

Компоненты для подготовки отчетов (начиная с Delphi 7). 57

СОМ+ 57

Компонент, дающий доступ к каталогу СОМ+, содержащему данные по конфигурации СОМ+. 57

Servers 57

Оболочки VCL для распространенных серверов СОМ (начиная с Delphi 5). 57

Метод (method) 57

процедура или функция, включенная в описание класса. Совокупность методов определяет «действия», которые могут выполнять объекты данного класса. 57

Модуль (unit) 57

текстовый файл с расширением PAS, содержащий фрагмент программного кода. 57

Приложение (application) 58

синоним исполняемой программы. Различают графические приложения (GUI-приложения), реализованные с использованием графического интерфейса Windows (GUI), и консольные приложения, выполняемые в особом консольном окне (консольное окно имитирует дисплей, находящийся в текстовом режиме). 58

Свойство (property) 58

элемент класса, снабженный особыми методами для своего чтения и записи. Обращение к свойству из программы выглядит как обращение к полю, однако фактически приводит к вызову связанных с ним методов. 58

Событие (event) 58

особое свойство компонента, позволяющее связывать с компонентом обработчик события — процедуру, которая вызывается в определенной ситуации (например, при получении компонентом фокуса или щелчке на нем мышью). 58  1   2   3   4

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconКурсового проекту розробка оболонки для тестування студентів
160.2kb.  
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconКурсового проекту розробка оболонки для тестування студентів
64.2kb.   Широке поширення набув науково-технічний прогрес. В даний час одним з напрямів науково-технічного прогресу є комп'ютеризація практично...
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconМетодические указания к выполнению контрольной работы по процессам и аппаратам пищевых производств - Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Процеси І апарати харчових виробництв”
233.2kb.   методические указания
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconСтатьи - Міністерство транспорту І зв’язку України Українська державна академія залізничного транспорту Механічний факультет Кафедра «Експлуатація та ремонт рухомого складу» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорне управління трс» для студентів спеціальності
159.7kb.   Статьи н ажелезнодорожную тематику
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconНавчальні матеріали з дисципліни «Медична хімія» Розділ І. Біонеорганічна хімія
6.4kb.   «Медична хімія» Розділ І. Біонеорганічна хімія Для студентів спеціальності 12010102 «Сестринська справа»
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconЕволюція мов програмування нараховує вже не один десяток років. Пройдено великий етап від мов структурного програмування (таких як С) до систем багатомовного пр
172.5kb.  
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconмодуль 8 с тестом по философии - Модуль Проблема развития и диалектика. Рей Брэдбери в «Марсианских хрониках» рассказывает грустную историю о добром существе, которое становилось тем, ког
49.1kb.   контрольная
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconмодуль 5 с тестами философия - Модуль русская отечественная философия. Кому могло бы принадлежать следующее высказывание и почему идея богочеловечества так занимала русских философов, ка
99.4kb.   контрольная
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconПриблизна тематика курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
48.3kb.  
«М ультимедійна система для тестування студентів з дисципліни «Прикладне програмування (семестр 4, модуль 2)»» iconУкраїнський націоналізм як соціокультурна міфотворчість - Захід Схід. Для науковців, викладачів, аспірантів І студентів, а також для усіх тих, хто цікавиться проблемами політичної ідеології, світоглядної культури та етнопси- хології
4023.7kb.   монографія
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты