Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл icon

Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл


НазваниеАктуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл
страница1/2
Дата конвертации15.01.2013
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
  1   2
ВСТУП


Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможливо без фактичного підґрунтя, яким є статистичні данні, неможливо й ефективний розвиток та прогнозування економіки як на макроуровні, так і на мікрорівні.

З 1998 по 2002рр в країні відбулося реформування в статистичній сфері. У процесі реформування статистики були встановлені та досягненні такі цілі:

 • завершено створення моделі державної статистики, яка б відповідала умовам розвитку ринкових відносин;

 • посилено інтегруючу та координуючу роль органів державної статистики у процесі інформаційного відображення тенденцій соціально-економічних явищ;

 • створено єдину методологічну основу галузевих систем статистичної інформації;

 • підвищено роль регіональної статистики шляхом перерозподілу функцій центрального та місцевого рівня статистичної системи;

 • забезпечено високий науковий, програмно-технологічний та технічний рівень статистичної інформаційної системи;

 • створено належні умови для роботи спеціалістів органів державної статистики [40].

Перший етап реформування, який було в основному завершено у 1997 році відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, характеризувався концентрацією ресурсів у найважливіших галузях статистики або у таких, що не відповідали міжнародній практиці. Протягом 1993-1997 років було створено основні елементи системи національних рахунків та платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі, грошово-кредитну та банківську статистику, нову статистику ринку праці [28].

У процесі реформування статистики останніх років було створено єдину методологічну основу галузевих систем статистичної інформації, йшла успішна робота щодо забезпечення високого наукового, програмно-технологічного та технічного рівня статистичної інформаційної системи, тощо.

Важливим етапом реформування статистики в країні є удосконалення системи статистичних показників з метою забезпечення об’єктивного відображення змін у суспільстві та економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази, у тому числі для регіонів.

Оптимальний набір статистичних показників повинен задовольняти потреби в об’єктивних даних усіх користувачів статистичної інформації – від керівників держави до учасників виробничого процесу, науковців та громадськості. Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки. Реформування системи статистичних показників підвищить практичну значимість та аналітичну цінність статистичної інформації для органів виконавчої влади [24].

Метою роботи є вивчення теоретико-методологічних та організаційних засад статистичного аналізу показників виробничої діяльності підприємства.

Завданнями роботи є:

1) вивчити сутність і види показників виробничої діяльності підприємства;

2) розглянути виробничу діяльність підприємства, як об’єкт статистичних спостережень, розглянути порядок складання окремих форм статистичної звітності;

3) провести аналіз статистичних показників виробничої діяльності НВО «Безмен»;

4) запропонувати шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємства.

Теоретичною та методологічною основою дослідження були фундаментальні праці та наукові розробки вітчизняних вчених з досліджуваної тематики. Нормативно-правову базу дослідження складають Закони України в статистичної галузі, інструкції та розпорядження Держкомстату України, методологічні рекомендації та інші нормативні акти в галузі статистики.

Методи дослідження:


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  1. Сутність та види показників діяльності виробничого підприємства


Промисловість – провідна галузь народного господарства, яка відноситься до числа матеріальних виробництв. Промислові підприємства і об'єднання поряд з основною своєю діяльністю часто здійснюють капітальне будівництво, мають житловий фонд, підсобне сільськогосподарське виробництво, займаються транспортуванням своєї продукції і т.п. Тому промислове підприємство можна розглядати як господарську одиницю, зайняту в основному промислово-виробничою діяльністю. Для економічної статистики головним об'єктом дослідження є промислове підприємство у всіх сторонах його життєдіяльності [19].

При визначенні промисловості як об’єктів статистичного вивчення, слід розрізняти промисловість в широкому сенсі – як всю сукупність промислово-виробничої діяльності або в більш вузькому сенсі, як частина народного господарства об’єднуючу певні галузі – важку, легку промисловість або дрібніші структури у вигляді промислових підприємств, окремих об’єднань і т.п.

Результатом діяльності промислових підприємств є виробництво товарів, продукції різних видів і різної кількості, що є предметом статистичного вивчення.

Промислова продукція – це матеріальні цінності, створювані працею в сфері промислово-виробничої діяльності.

До продукції промислового підприємства відноситься тільки результат його промислово-виробничого та господарської діяльності, матеріальні цінності, придбані з боку, як то: сировина, паливо і т.п. – до яких не було прикладено працю працівників даного підприємства, але які можуть бути реалізовані, не є продукцією цього підприємства [1]. Розрізняють готову продукцію, напівфабрикати і незавершене виробництво.

До готової продукції відносяться такі вироби, виробництво яких на цьому промисловому підприємстві повністю закінчено. Ці вироби повинні відповідати встановленим для них стандартам або затверджених технічних умов і бути укомплектовані необхідними частинами, інструментами і т.п. Моментом готовності вироби вважається приймання виробу відділом технічного контролю (ВТК), який перевіряє відповідність якості продукту вимогам державного стандарту (ДСТ). Після здачі вироби на склад, підприємство враховує дану продукцію як готову до передачі замовникам.

Напівфабрикатами є такі продукти, які в межах даного підприємства повинні піддаватися подальшої обробки. Але якщо напівфабрикати відпускаються на сторону, тобто реалізуються іншим підприємствам, то такий виріб відноситься до категорії готової продукції. Прикладом напівфабрикатів може служити чавун, вироблений на металургійному комбінаті, коли цей чавун повинен зазнати обробці для отримання сталі, а сталь теж є напівфабрикатом, оскільки вона повинна бути попередніми матеріалом для отримання прокату. Але якщо чавун або сталь реалізуються іншими підприємствами, то такий продукт є готовим виробом або продукцією даного підприємства.

Незавершене виробництво являє собою продукти, які ще не закінчені відповідно до вимог технологічного процесу. Чавун або сталь призначені для виробництва прокату на даному металургійному комбінаті є «незавершеним будівництвом» в рамках даного підприємства.

Серед інших показників обсягу виробництва слід назвати показник нормативної трудомісткості, при розрахунку якого кожний виріб включається в загальну суму залежно від того, яку кількість живої праці слід затратити на виготовлення цього виробу. Цей показник відбиває обсяг виконаної роботи робітниками, тому ним широко користуються при вимірюванні обсягу виробництва і його динаміки в цехах, де виробляють різнорідну продукцію, на яку не розроблені цінники. Проте при його використанні слід вважати, що нормативні затрати праці відбивають затрати праці лише основних робітників і не відбивають кваліфікаційної складності затраченої праці.

Ось чому в подальшому цей метод розвивається шляхом використання у вигляді сумісника різних видів продукції чи різних виробничих операцій нормативної заробітної плати, яка, як відомо, виражає кваліфікаційну складність затраченої праці. Проте і нормативна заробітна плата визначається стосовно тільки основних робітників і не виражає затрат праці інших категорій робітників так само, як і не відбиває створення живою працею додаткового продукту. Тому, нормативна заробітна плата як і нормативна трудомісткість лише приблизно, а не повністю характеризує обсяг виробництва. І тому цей показник не знайшов широкого застосування у практиці роботи підприємств [26].

Якісний зміст показника визначається суттю явища і відбивається в його назві: народжуваність, урожайність, прибутковість тощо. Кількісна сторона подається числом та його вимірником. Оскільки статистика вивчає суспільні явища в конкретних умовах простору і часу, значення будь-якого показника визначається щодо цих атрибутів.

Сполучною ланкою між якісним змістом і числовим вираженням є правило побудови – модель показника, яка розкриває його статистичну структуру, установлюючи, що, де, коли і як має бути виміряне. У моделі обґрунтовуються одиниці, узяті для вимірювання, технологія збирання даних, обчислювальні операції.

Модель показника має надзвичайно важливе значення для забезпечення вірогідності статистичної інформації. За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні. Інтервальні характеризують явище за певний час (день, декаду, місяць, рік).

Показники розрізняють за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними функціями.

За способом обчислення розглядають первинні і похідні показники. Первинні визначаються зведенням даних статистичного спостереження й подаються у формі абсолютних величин (кількість і сума вкладів у Ощадний банк). Похідні показники обчислюються на базі первинних або похідних показників. Вони мають форму середніх або відносних величин (середня заробітна плата, індекс середньої заробітної плати) [22].

За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні. Інтервальні характеризують явище за певний час (день, декаду, місяць, рік).

До моментних відносять показники, що дають кількісну характеристику явищ на певний момент часу: площа виноградних і цитрусових насаджень, протяжність нафтопроводів на кінець року тощо.

Інтервальні та моментні показники можуть бути як первинними, так і похідними [14].

Абсолютні величини

Абсолютні величини характеризують розміри соціально-економічних явищ. Ідеться про обсяги сукупності чи окремих її частин (кількість елементів) та відповідні їм обсяги значень ознаки.

Абсолютні величини являють собою іменовані числа, тобто кожна з них має свою одиницю вимірювання: штуки, тонни, кіловати, гривні тощо.

Натуральні вимірники відбивають притаманні явищам фізичні властивості. Іноді використовують комбіновані натуральні вимірники.

Узагальнюючи облікові дані навіть на рівні окремого суб’єкта господарювання, а тим паче на рівні галузей чи економіки в цілому, використовують вартісні (грошові) вимірники. За одиницю беруть національну валюту, валютні еквіваленти на зразок євро, валюту інших держав.

Існує певна множина абсолютних величин, які обліковуються у формі балансу. Така форма передбачає розрахунок показника за джерелами формування та напрямками використання, а це дає змогу визначити не лише сумарний показник, а й усі його компоненти [21].

Відносні величини

Абсолютні статистичні величини мають незаперечне значення в системі управління, проте поглиблений соціально-економічний аналіз фактів потребує різного роду порівнянь. Порівнюються значення статистичних показників у часі (за одним об’єктом), у просторі (між об’єктами), співвідносяться різні ознаки одного й того самого об’єкта.

Порівняння – душа статистики. Результатом порівняння є відносна статистична величина, яка характеризує міру кількісного співвідношення різнойменних чи однойменних показників.

Відносна величина показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує базисну або яку частку перша становить щодо другої, іноді – скільки одиниць однієї величини припадає на 100, на 1000 і т. д. одиниць іншої, базисної величини.

Різноманітність співвідношень і пропорцій реального життя для свого відображення потребує різних за змістом і статистичною природою відносних величин. Відповідно до аналітичних функцій відносні величини можна класифікувати так.

- Відношення однойменних показників

- Відношення різнойменних показників [33].

Середні величини

Середня величина є узагальнюючою мірою ознаки, що варіює, у статистичній сукупності. Показник у формі середньої характеризує рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності. Саме в середній взаємно компенсуються індивідуальні відмінності елементів та узагальнюються типові риси. Типовість середньої пов’язана з однорідністю сукупності. Середня характеризуватиме типовий рівень лише за умови, що сукупність якісно однорідна.

Взаємозв’язок індивідуальних значень ознаки та середньої – це діалектична єдність загального і окремого. Замінюючи множину індивідуальних значень, середня не змінює визначальної властивості сукупності – загального обсягу явища.

Отже, при обчисленні середніх у соціально-економічних дослідженнях необхідно чітко усвідомити визначальну властивість сукупності та логіко-математичну суть – логічну формулу – показника.

Чисельник логічної формули середньої являє собою обсяг значень (визначальну властивість) ознаки, що варіює, а знаменник – обсяг сукупності. Як правило, визначальна властивість – це реальна абсолютна чи відносна величина, яка має самостійне значення в аналізі. У кожному конкретному випадку для реалізації логічної формули використовується певний вид середньої, зокрема:

а) середня арифметична;

б) середня гармонічна;

в) середня геометрична;

г) середня квадратична і т. д.

Залежно від характеру первинної інформації середня будь-якого виду може бути простою чи зваженою. Позначається середня символом (риска над символом означає осереднення індивідуальних значень) і вимірюється в тих самих одиницях, що й ознака [25].


  1. Виробнича діяльність підприємства, як об’єкт статистичних спостережень


Проблема інформаційного забезпечення є першочерговою не лише для статистичного дослідження, а й для будь-якої сфери діяльності. Відомий вислів С. Лемма: «Інформація – це влада» [16] наголошує на тому, що наявність якісної інформації дає змогу правильно й рішуче керувати економічними та соціальними процесами.

Тому процес формування якісної інформаційної бази потребує чіткої спланованості на першому етапі статистичного дослідження, яким є статистичне спостереження. Статистичне спостереження – це спланована, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси. Від інших методів збирання даних статистичне спостереження відрізняється характером і масовістю даних та способами їх отримання [16].

Статистичні спостереження охоплюють дані різного ступеня реєстрації, тому вони можуть бути первинними або вторинними. Первинне спостереження – це реєстрація вихідних даних, що надходять від об’єкта, який їх продукує. Вторинне спостереження – це збирання раніше зареєстрованих та оброблених даних, наприклад матеріалів банківських звітів, результатів аудиторської перевірки, підсумків біржових торгів. Отже, які дані вважаються статистичними?

Статистичні дані – це масові системні кількісні характеристики соціально-економічних явищ і процесів. Саме масовість відрізняє статистичні дані від інших, оскільки завдяки переходу від окремих фактів до масових можна визначити загальну закономірність, позбавлену впливу випадкових причин [50].

Відомо, що об’єктом статистичного спостереження може бути будь-яке масове явище або процес. Різноманітність сфер спостереження та багатогранність його аспектів зумовлюють потребу застосовувати різні організаційні форми, види і способи збирання даних.

Визначення методів реєстрації даних залежить від мети обстеження та його об’єкта.

На сучасному етапі вирізняють три організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри. Але для моєї курсової роботи важливішою за усі інші є лише звітність, тож розглянемо її детальніше [47].

Звітність – це форма спостереження, при якій кожний суб’єкт діяльності регулярно подає свої дані в державні органи статистики та відомства у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми.

Звітність характеризується такими властивостями, як обов’язковість, систематичність, вірогідність.

Обов’язковість – подання звітів обов’язкове для всіх зареєстрованих суб’єктів діяльності з додержанням уніфікованої форми, затвердженого переліку показників, із зазначенням реквізитів підзвітного суб’єкта (назви, адреси, прізвища та підпису відповідальної особи, дати складання звіту).

Систематичність передбачає регулярне, своєчасне складання та подання звітності в затверджені терміни.

Вірогідність – дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності й виключати будь-які викривлення (приховування та приписки). За вірогідність поданих даних суб’єкти діяльності несуть юридичну відповідальність. Це стає на заваді порушенням через неподання даних або подання з перекрученням фактів [12].

Зареєстровані у процесі масового статистичного спостереження значення ознак відображують увесь діапазон об’єктивно існуючої в сукупності варіації. У розмаїтті поодиноких відомостей губиться загальне, в неістотному i випадковому – закономірне. Перехід від одиничного до загального відбувається через зведення [11].

Суть статистичного зведення полягає в класифікації та агрегуванні матеріалів спостереження. Елементи сукупності за певними ознаками об’єднуються в групи, класи, типи, а інформація про них агрегується як у межах груп, так i в цілому по сукупності. Основне завдання зведення – виявити типові риси та закономірності масових явищ чи процесів.

Зведення є основою подальшого аналізу статистичної інформації. За зведеними даними розраховуються узагальнюючі показники, виконується порівняльний аналіз, а також аналіз причин групових відмінностей, вивчаються взаємозв’язки між ознаками [48].

Метою статистичного аналізу стану підприємств є складання невеликої кількості основних показників, які об’єктивно і повно характеризують фінансовий стан підприємства, його прибутки та збитки, зміни в структурі активів і пасивів, розрахунків з дебіторами і кредиторами і за допомогою їх оцінювання фінансового стану підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу.

Якість цього аналізу залежить від інформації, яку отримано з бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності підприємства.

Існує кілька методів статистичного аналізу фінансової звітності. Найпоширеніші з них шість основних методів:

1. Горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції фінансової звітності з попереднім періодом. Таке зіставлення можна здійснювати за допомогою показників динаміки: абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту і абсолютного значення 1 % приросту.

2. Вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури позицій балансу. Для цього використовуються відносні величини структури, які характеризують склад, структуру бухгалтерського балансу. Ці величини визначаються відношенням розмірів складових бухгалтерського балансу до загального підсумку як по активах, так і пасивах.

3. Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення основної тенденції динаміки показника за допомогою побудови трендового рівняння. Трендове рівняння дає можливість визначення значень показника в майбутньому, тобто зробити прогнозний аналіз.

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників.

5. Порівняльний (просторовий) аналіз – порівняння фінансових показників підприємства з аналогічними показниками інших підприємств, середніми значеннями цих показників по відповідних галузях, нормативними значеннями.

6. Факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою індексного аналізу і методів кореляційно-регресивного аналізу.

В умовах ринкової економіки, коли розвиток підприємств та установ здійснюється в основному за рахунок власних коштів, важливе значення має сталий фінансовий стан, який характеризується системою показників. Ця система містить чотири групи показників: ліквідності, обіговості активів, залучених коштів, прибутковості [35].


1.3 Порядок складання окремих форм статистичної звітності

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм, які виробничі підприємства в обов’язковому порядку та у встановлений термін подають до органів статистики:

 1. «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти».

Звіт за формою № 4-мтп (місячна) складають підприємства, які мають у своїй господарській діяльності сектори перетворення палива та енергії в інші види палива та енергії. Підприємства подають звіти за формами № 4-мтп територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням. Керівник підприємства є відповідальним за повноту та достовірність даних звіту за формою № 4-мтп. Всі показники звіту повинні заповнюватися на основі даних первинної документації та бухгалтерського обліку.

До графи «використано – всього» записують сумарні об’єми вугілля, нафти (уключаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів, витрачених за всіма напрямами споживання. До цієї графи за рядками «бензин моторний» та «газойлі (паливо дизельне)» обсяги реалізації населенню не записуються.

До графи «залишки на кінець звітного періоду» записуються сумарні об’єми залишків вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів як у споживачів, так і у постачальників.

Підприємства-постачальники в об’ємах залишків показують залишки як для власних потреб, так і для подальшого продажу.

За рядком «Газ природний» до залишків у підземних сховищах газу (ПСГ) записуються об’єми закачаного газу для споживачів України без урахування транзиту з використанням ПСГ.

Залишки палива, що відкладені до держрезерву та мобзапасу, до цих граф не записуються [32].

 1. «Звіт про виробництво готової продукції».

У звітах відображаються дані щодо видів промислової продукції, яку було вироблено за звітний рік на власних або орендованих потужностях (з власної сировини або сировини замовника). Продукція, виготовлена на інших підприємствах на давальницьких чи будь-яких інших умовах, у звітах не відображається.

Дані звіту подаються в одиницях виміру, передбачених Номенклатурою. У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві. За окремими видами продукції наводяться дані про товарний випуск (тобто без продукції, призначеної для подальшої промислової переробки на даному підприємстві), що зазначено в назвах відповідних позицій Номенклатури.

У графі 2 відображається продукція, вироблена підприємством на давальницьких умовах (із сировини замовника).

У графі 3 наводяться дані про випуск готової продукції з власної та давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто готових виробів, які реалізовані у звітному році та які призначені для продажу, але на них не знайдено покупця. До цієї графи включаються також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх потреб підприємства (паливно-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг та ін.), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також видані в рахунок зарплати, виготовлені на замовлення населення. У графі 4 наводяться дані про випуск готової продукції з власної сировини, призначеної для збуту.

У графі 5 наводиться вартість продукції, врахованої у графі 4. Оцінка продукції здійснюється за фактичними цінами виробника (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків), за якими її було реалізовано у звітному році, а продукції, покупця якої не знайдено, – за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному році (або за середньою ціною реалізації цих виробів у звітному році). У графі 6 наводяться дані про випуск готової продукції за попередній рік [30].

 1. «Звіт з праці» форма № 1-ПВ місячна та квартальна.

Подання форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі – підприємства), що звітують за формою № 1-ПВ (місячна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

В адресній частині форми № 1-ПВ (місячна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (місячна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи підприємства, зокрема:

- № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;

- № П-2 «Особова картка працівника»;

- № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;

- № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;

- № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;

- № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;

- № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;

- інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості.

У рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. Показник уключає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, заохочень та інших виплат, нарахованих штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування).

У рядку 1030 відображається сума податку з доходів фізичних осіб, визначена з суми фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У рядку 1050 відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 1060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду);

У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень;

У рядку 1070 відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 1040. Дані рядка 1070 повинні узгоджуватися з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути меншими на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників. Показники у рядках 1010-1070 заповнюються за звітний місяць та за період з початку року, які зазначаються у заголовку звіту за формою № 1-ПВ (місячна).

У рядку 1080 відображається кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що надавалися власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, зокрема на період припинення виконання робіт.

У рядку 1090 відображається кількість працівників, які у звітному місяці з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), тобто відпрацювали менше встановленого робочого часу внаслідок переведення їх на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин простою виробництва або скорочення обсягів робіт [29].

Таким чином, розглянувши розділ 1, ми можемо зробити такі висновки:

1. При визначенні промисловості як об’єктів статистичного вивчення, слід розрізняти промисловість в широкому сенсі – як всю сукупність промислово-виробничої діяльності, або в більш вузькому сенсі, як частина народного господарства об’єднуючу певні галузі – важку, легку промисловість або дрібніші структури у вигляді промислових підприємств, окремих об’єднань і т.п.

2. Результатом діяльності промислових підприємств є виробництво товарів, продукції різних видів і різної кількості, що є предметом статистичного вивчення.

3. Статистичне спостереження – це спланована, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси.

На сучасному етапі вирізняють три організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

4. Звітність – це форма спостереження, при якій кожний суб’єкт діяльності регулярно подає свої дані в державні органи статистики та відомства у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми.

5. Існує кілька методів статистичного аналізу фінансової звітності. Найпоширеніші з них шість основних методів:

- горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції фінансової звітності з попереднім періодом.

- вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури позицій балансу.

- трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення основної тенденції динаміки показника за допомогою побудови трендового рівняння.

- аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників.

- порівняльний (просторовий) аналіз – порівняння фінансових показників підприємства з аналогічними показниками інших підприємств.

- факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою індексного аналізу і методів кореляційно-регресивного аналізу.

6. Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші закономірності cоціально-економічних явищ створюється, передається і зберігається у вигляді статистичних показників.

Якісний зміст показника визначається суттю явища і відбивається в його назві: народжуваність, урожайність, прибутковість тощо. Кількісна сторона подається числом та його вимірником. Оскільки статистика вивчає суспільні явища в конкретних умовах простору і часу, значення будь-якого показника визначається щодо цих атрибутів.

Показники розрізняють за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними функціями. За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні. Інтервальні та моментні показники можуть бути як первинними, так і похідними.

7. Виробничі підприємства в обов’язковому порядку подають звіти до органів статистики. Серед них подаються «Звіт про роботу автотранспорту», «Звіт про виробництво промислової продукції», «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти», які заповнюються і подаються до органів статистики відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НВО «БЕЗМЕН»


2.1. Загальна характеристика підприємства


Науково-виробниче об’єднання «Безмен» було засновано у 1993 році. Юридична та фізична адреса підприємства м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 6. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах. НПО «Безмен» засновано на кошти засновника: Галенко О.Г. НПО «Безмен» – це спеціалізоване підприємство, яке має досвід практичної роботи по виробництву, реалізації, ремонту та технічному обслуговуванню все вимірювальної техніки. Ліцензії Держстандарту №25, 26, 27.

Основна діяльність НВО «Безмен» передбачає виготовлення:

 • ваги платформенні;

 • ваги автомобільні;

 • ваги вагонні – не високочутливі.

Оптову та роздрібну реалізацію вагів:

- Ваги аналітичні – ВЛМ-20, ВЛР-200, ВЛО-20кг, ВЛКТ-5кг, ВЛТ-1000, ВЛЄ-1, WT-1, LB-801;

- Ваги лабораторні – AD-50, A-250, BD-2000, ADS-100, ME-210, MW, WAA-60/x, WPS-120/c/2, AP-210;

- Ваги ювелірні – AR0640, V10640, ER210, E1M110, ARA520;

- Ваги торгові – АТ-15, ВР-01МСУ, ВП-15Т.2, ВР- 4149-11БР;

- Ваги кранові – THB- II-5000, THD-III-20t, LD-2000, LK-1-10000, KGW-50Y, EHP-50000;

- Ваги платформні – ТВ-4-150, СВП-10-3, ВТ-300, ВТМ-600.

Підприємство має можливість виготовляти автоматизовані комплекси по дозуванню та упаковки товару, з повністю автоматизованим обліком руху товарів.

Науково-виробниче підприємство «Безмен» співпрацює як з вітчизняними так і з іноземними заводами-виробниками вимірювальної техніки. Серед вітчизняних виробників: НВО «Техноваги» м. Львів та НВО «Ваги-Верона» м. Київ. Серед іноземних виробників є такі заводи: AXIS (Польща), Cas (Корея), Redwag (Польща), Ohaus (Швейцарія), Metlertoleda (Швейцарія).

Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Підприємство є власником майна, переданого йому засновником у власність, продукції, набутої Підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству України.

На балансі підприємства числиться власний автотранспорт, серед якого 4 вантажні автомобілі (ЗиЛ-130 2 од., ГАЗель 2од.) та 3 пасажирські легкові автомобілі (НИВА-ВАЗ-2106 1од. та Жигулі-ВАЗ-2101 2од.). Підприємство має дві споруди на власній території: офісну та виробничу загальною площею 215 кв. м. та загальною площею території підприємства 3 тис. кв. м.

На підприємстві працює 21 людина, серед яких 3 жінки та 18 чоловіків. Серед працівників підприємства переважну кількість є працівники вищої категорії – 15 осіб. Проте немалу кількість складає працівники пенсійного віку – 6 осіб.

До органів статистики НВО «Безмен» подає наступні звіти:

 • Баланс форма № 1;

 • Звіт з праці форма № 1-ПВ місячна та квартальна;

 • Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти форма № 4-мтп місячна;

 • Звіт про роботу автотранспорту форма № 2-тр річна;

 • Звіт про виробництво промислової продукції форма № 1П-НПП (коротка) річна;

 • Звіт про використання робочого часу форма № З-ПВ квартальна.

НВО «Безмен» є співзасновником Асоціації українських вагобудівників «УкрВАГА», яка з 1 червня 2000 року стала офіційним представником вагової галузі на міжнародному рівні, членом Європейського Комітету СЕСІР.


2.2 Статистичний аналіз виробничих показників за формою № 1 Баланс


На підставі щорічного звіту баланс, який підприємство НВО «Безмен» подає до органів статистики, можна проаналізувати всі показники виробництва.

Баланс у своїй завершеній формі має вигляд рівняння, де активи дорівнюють пасивам. Отже, в звіті представлені дві частини, підсумок яких є рівним. Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві – статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов’язання по розрахунках та ін.) [6]. За розділами баланс представлено на рисунку 2.1

В активі, в першому розділі підприємство відображає такі статті:

1. Незавершене будівництво.

Під незавершеним будівництвом прийнято розуміти продукцію (роботи, послуги), що не пройшла всі стадії виробництва, передбачені технологічним процесом. До складу цього показника враховуються витрати:

- прямі матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- розподілені загальновиробничі витрати [38].
Рис 2.1 Структура складових балансу

Зробимо аналіз незавершеного будівництва в динаміці за такими показниками (табл. 2.1):

Таблиця 2.1
  1   2

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл icon«Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції»
712.9kb.   В цьому І проявляється актуальність даної теми. Мета курсової роботи розглянути порядок формування собівартості продукції за допомогою...
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconВисновок Список використаної літератури Вступ Актуальність теми курсової роботи
32.1kb.  
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconЗадача ІІІ
630.8kb.   «Статистика», сприяє більш досконалому вивченню сутності та методики розрахунку статистичних показників, набуванню практичних навичок...
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл icon«Методологічні основи активації навчального процесу» Актуальність теми
106.4kb.   Ключові слова: активізація, навчально-пізнавальна діяльність, пізнавальний інтерес, пізнавальна активність
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconАктуальність дослідження систем Інтернет-банкінгу, обумовлена збільшенням кількості банків, що надають послуги дистанційного обслуговування через мережу Інтерн
62.1kb.  
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconВекономічному розвитку країни важливу роль відіграє застосування сучасних інформаційних технологій в різних сферах діяльності людини, управління якої базується
1247.7kb.  
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconВекономічному розвитку країни важливу роль відіграє застосування сучасних інформаційних технологій в різних сферах діяльності людини, управління якої базується
684.7kb.  
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл icon«Політична система суспільства та її функції»
142.3kb.   Розділ Поняття та функції політичної системи суспільства
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл icon1. Роль маркетингу в управлінні підприємством в умовах ринку
72.6kb.   Досягти цього можливо тільки за допомогою глибоких знань, досвіду й компе­тентності керiвникiв комерційних фiрм, фахiвцiв у сфері...
Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможл iconСызько В.С. «Англійська мова. Розмовні теми» (Практичний посібник) - Сызько В. С. «Англійська мова. Розмовні теми» (Практичний посібник) Автор зберігає за собою всі авторські права. Посилання на зміст збірника тем обов'язкові
307.9kb.   Методична розробка «Англійська мова. Розмовні теми» (практичний посібник) представлена зразками розмовних тем, які охоплюють аспекти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты