Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації icon

Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації


1 чел. помогло.
НазваниеРеферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації
страница1/4
Дата конвертации15.01.2013
Размер0.59 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Дніпропетровський національний державний університет залізничного транспорту

ім. академіка В Лазаряна


Кафедра “Фінанси та банківська справа”


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни “Фінансовий аналіз”

на тему:


Аналіз фінансової звітності підприємства”


Виконав: студент групи 3 Фін - тв

(підпис) Твердохліб В.О.


Керівник: викладач кафедри

(підпис) фінансів

ст.в. Твардовська Л.М


Дніпропетровськ – 2012г.

РЕФЕРАТ


Контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації

Об’єкт розробки – фінансова звітність підприємства.

Мета роботи – розкриття теоретичних питань та отримання результатів аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

Методи, застосовані в роботі – горизонтальний та вертикальний аналіз.

Проведено фінансовий аналіз форми №1 – Баланс та форми №2 – Звіт про фінансові результати.


ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, БАЛАНС, ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВІ КОЕФІЦИЕНТИ.


Зміст

2.2 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 12

3.1Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу 20ВСТУП


В умовах постійних змін в економіці світу, країни та окремого підприємства на сучасному етапі розвитку кожне підприємство прагне також змінюватись та розвиватись разом зі своїм економічним оточенням для збільшення своїх активів, та покращення стану вцілому. Важливо для кожного підприємства постійно слідкувати за своїм станом і для того, щоб завоювати нові позиції на ринках та не втрати вже робочі.

Для того, щоб мати можливість спрогнозувати свою майбутню діяльність, визначитися зі стратегією та напрямком подальшої роботи потрібно реально оцінювати свої можливості, для цього на підприємствах постійно аналізується його стан.

За допомогою фінансового аналізу можна прослідкувати тенденції розвитку підприємства, його досягнення та недоліки в обраних стратегіях, інструментах та напрямках розвитку.

Для проведення аналізу до уваги береться місячна, квартальна або річна звітність в залежності від періоду та детальності аналізу.

Для того, щоб прослідити досягнення від вже запроваджених рішень, або недоліки в роботі спричинені ними аналізуються баланс підприємства та звіт про фінансові результати. Найпростіший та найпоказовіший спосіб аналізу є порівняння, щодо балансу здійснюється двома способами: горизонтальний аналіз та вертикальний аналіз. Для оцінки повної картини аналізується також ліквідність, рентабельність, платоспроможність, ділова активність та інші показники.

На основі отриманих результатів керівництво підприємства може визначитись з подальшими напрямками роботи та виправити старі помилки.

Отже в процесі виконання роботи розглянемо основні способи фінансового аналізу підприємства.


  1. Аналіз платоспроможності підприємства


Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану підприємства, його стійкості.

Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинний упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, що хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Їм важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту чи відстрочки платежу.

Оцінка платоспроможності зовнішніми інвесторами здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних, активів, що визначається часом, необхідним для перетворення їх у кошти. Чим менше потрібен час для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.

Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних засобів величині короткострокових боргових зобов'язань.

Ліквідність підприємства — це більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу припускає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може залучити позикові засоби з боку, якщо в нього мається відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.

Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому.

Ліквідність балансу є основою (фундаментом) платоспроможності і ліквідності підприємства. Іншими словами, ліквідність — це спосіб підтримки платоспроможності. Але в той же час, якщо підприємство має високий імідж і постійно є платоспроможним, то йому легше підтримувати свою ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активі, згрупованих по ступені убутної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиві, що групуються по ступені терміновості їхнього погашення.

Перша група містить у собі абсолютно ліквідні активи, такі, як готівка і короткострокові фінансові вкладення.

До другої групи відносяться швидко реалізовані активи: готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентноздатності, платоспроможності покупців, форм розрахунків і ін.

Значно більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва в готову продукцію, а потім у готівку. Тому вони віднесені до третьої групи повільно реалізованих активів.

Четверта група - це активи, які трудно реалізуються, куди входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво.

Відповідно на чотири групи розбиваються і зобов'язання підприємства:

- найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повернення яких наступили);

- середньострокові зобов'язання (короткострокові кредити банку);

- довгострокові кредити банку і позики;

- власний (акціонерний) капітал, що знаходиться постійно в розпорядженні підприємства.

Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволить установити тенденції в структурі балансу і його ліквідності.

Для оцінки платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховують наступні показники:

1. Коефіцієнт маневрування (Км), який визначається як відношення власних обо­ротних коштів (ВОК) до загальної суми власних коштів (ВК) за формулою:

Км = ВОК : ВК

Чим більша частка власних коштів в обороті, тим вища платоспроможність підприєм­ства.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття короткострокових боргових зо­бов'язань поточними ліквідними активами ) (Кплб), який визначається як відношення поточних ліквідних активів (ПЛА) до короткострокових боргових зобов’язань (КБЗ) за формулою:

Кплб = ПЛА : КБЗ

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття всіх боргових зобов’язань) (Кзлб), який визначається як відношення поточних ліквідних активів (ПЛА) до загаль­ної суми боргових зобов’язань (БЗ) (II + III розділи пасиву балансу) за формулою:

Кзлб = ПЛА : БЗ

Якщо підприємство працює рентабельно, коефіцієнт маневрування > 0,4, коефі­цієнт покриття короткострокових зобов’язань > 1,5 і коефіцієнт покриття всіх борго­вих зобов’язань > 1, то воно здатне в процесі господарської діяльності своєчасно сплатити боргові зобов’язання і є платоспроможним. Платоспроможними можуть вважатися і підприємства з дещо нижчим коефіцієнтом маневрування при умові наро­щування (а не зниження) обсягів діяльності і прибутку.

Так, в даному підприємстві коефіцієнт маневрування на кінець звітного періоду становив всього 0,09, а коефіцієнт поточної і загальної ліквідності 1,17 Водно­час підприємство у звітному році значно покращило свою фінансово-господарську діяльність: сукупний оборот порівняно з попереднім роком складає 122,5 %, а прибуток 488,7 %, тобто підприємство знаходиться на стадії піднесення. Тому таке під­приємство не слід вважати неплатоспроможним.

Зовнішніми ознаками платоспроможності підприємства є дотримання ним роз­рахунково-платіжної дисципліни і відсутність прострочених платежів за борговими зобов’язаннями банку та іншим кредиторам (постачальникам, бюджету, позабюджетним цільовим фондам держави, з оплати праці тощо), що проглядається за даними II і III розділів пасиву балансу і конкретизується в даних аналітичного обліку по юридичних і фізичних особах. За показниками балансу визначеного нами підприємства, простро­ченої кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду немає.

Неплатоспроможність підприємства є наслідком:

- вилучення власних коштів з обороту в основні фонди та позаоборотні активи;

- накопичення наднормативних запасів оборотних засобів за рахунок залучених коштів і сповільнення їх оборотності;

- наявність простроченої дебіторської заборгованості і неліквідних активів;

- збиткова робота і "проїдання" власного капіталу.

В підприємстві, робота якого аналізується, частка власних оборотних коштів на кінець звітного року зросла, ліквідована прострочена дебіторська заборгованість, знач­но збільшилася рентабельність. Але поглибленого аналізу вимагає ефективність вико­ристання оборотних коштів, оскільки матеріальні запаси СІЇ розділ активу балансу) на кінець звітного року порівняно з залишками на початок року збільшилися на 144 тис.грн., або на 62,3 відсотка, тоді як сукупний оборот зріс всього на 22.5 відсотка (табл. 1), що не може не насторожувати.

Ефективність використання оборотних коштів оцінюється з допомогою наступ­них показників, які показані в табл.№1.

Таблиця1 Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства


Назва показників

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

(+,-)

І. Коефіцієнт фондовіддачі

5,51

4,29

-1,22

2. Коефіцієнт оборотності

5.5

4,3

-1,2

3. Оборотність оборотних засобів у днях

65

84

+19

4. Коефіцієнт завантаженості сукупного обороту

0,18

0,23

+0,05

5. Рентабельність оборотних засобів (коштів)

4,76

14,72

+9,96

6. Середньорічна сума оборот них засобів, тис. гри.

294

462

+168


З даних таблиці видно, що ефективність використання оборотних коштів на підприємстві в звітному році погіршилася. Ріст середньорічної суми оборотних засобів на 168 тис. грн. спричинив до зниження фондовіддачі (на 22 %), сповільнення оборот­ності оборотних коштів і процесу оновлення оборотних засобів (на 19 днів). Це призве­ло до росту частки залученого капіталу з 33 відсотків на початок року до 36 відсотків - на кінець року (табл.1) і тільки завдяки випереджаючим темпам приросту власних оборотних коштів (255,0) над темпами приросту залучених коштів (27,5) коефіцієнт по­точної ліквідності короткострокової заборгованості не знизився (1,05 і 1,17 відповідно).

Зростання залишків оборотних засобів, сповільнення їх оборотності вимагає окремого обстеження: вивчення складу, структури, конкурентоспроможності за ці­нами і якістю матеріальних запасів, ліквідності дебіторської заборгованості тощо та вжиття заходів для нормалізації запасів оборотних засобів. Якщо зростання матеріаль­них запасів обумовлене зростанням середньоринкових цін і при цьому не знижена їх конкурентоспроможність, то в цій частині при аналізі необхідно скорегувати мате­ріальні запаси і заборгованість на середній індекс цін.

З вищенаведеного видно, що підприємство, роботу якого аналізуємо, за звітний рік наростило власні кошти, збільшило їх частку в обороті, підвищило ліквідність бор­гових зобов’язань, немає простроченої кредиторської заборгованості, нарощує обсяги діяльності, працює рентабельно, є платоспроможним.  1. Аналіз оборотності й ефективності використання нематеріальних активів.


2.1. Оборотність нематеріальних активів


Оборотність оборотних коштів визначає співвідношення між обсягом реалізованої продукції (Р) та розміром (середнім залишком) (Со) оборотних коштів підприємства за певний період (Д).

У розрахунках, з метою спрощення приймають: тривалість місяця - 30, кварталу – 90, року -360 днів.

Для визначення оборотності оборотних коштів використовують такі показники:

n Коефіцієнт оборотності (К)

  • виражає кількість повних кругообертів оборотних коштів. Розраховується як співвідношення суми виручки від реалізації продукції (Р) і суми власних оборотних коштів

(Со) за формулою

К   =    Р   :    Cо.

Наприклад,  якщо  підприємство  за  рік  реалізувало  продукції  на  630,0  млн.  грн.  при  середньому  залишку  оборотних  коштів  70,0  млн.  грн.,  то  коефіцієнт  оборотності  дорівнює:  К  =   630,0  :   70,0  =  9 .  Це  означає,  що  оборотні  кошти  протягом  року  зробили  9  оборотів.  Коефіцієнт  оборотності  використовують  для  порівняння  швидкості  обороту  коштів  різних  підприємств  як  однієї  галузі,  так  і  різних  галузей  міського  господарства.

n  Оборотність   коштів  у  днях  Од  (тривалість  одного  обороту)  найбільш  наочно  характеризує  швидкість  оборотності  оборотних  коштів.  Тривалість  одного  обороту  (Од)  розраховують  як  співвідношення  кількості  днів  у  розрахунковому  періоді  (Д)  до  коефіцієнта  оборотності  за  формулою

Од    =    Д  :   К.

У  нашому  прикладі  оборотність  у  днях  становить  360 : 9 =  40  днів.  Це  означає,   що  оборотні  кошти  зробили  повний  кругооборот  за  40  днів.

n  Сума  реалізованої   продукції  (послуг)   Пр  на  1грн.  оборотних  коштів  Со.  Цей  показник,  як  і  коефіцієнт  оборотності,  визначають за співвідношенням  суми  реалізації  і  середнього  залишку  власних  оборотних  коштів,  але  результат  виражають  в  грн.

Пр  =  Р  :   Cо.

Так,    якщо   в   нашому    прикладі   коефіцієнт  оборотності  дорівнює  9,  то  тут  це  становить  9  грн.  продукції,  реалізованої  за  рік  на  1  грн.  оборотних  коштів.

Прискорення  оборотності  оборотних  коштів  має  важливе  значення  для кожного  підприємства  тому,  що  в  результаті  прискорення   оборотності  із  обороту  вилучаються  кошти,  які  можна  використати  як  для  збільшення виробничої  програми,  так  і  на  інші  цілі.  Для  виявлення  суми  оборотних  коштів,  що  вилучаються  в  результаті  прискорення  оборотності,  слід   визначити  потребу  оборотних  коштів  за  звітний  період,  виходячи  з  фактичної  суми  обороту  за  даний  строк  і  оборотності  в  днях  за  минулий  період.   Різниця  між  визначеним у такий спосіб розміром оборотних коштів  і  сумою  коштів,  що  фактично  брали  участь  в  обороті  за  звітній  період,  і  становить  суму  коштів,  вилучених  у  зв’язку  з  прискоренням  оборотності.
  1   2   3   4

плохо
  1
Ваша оценка:

Похожие:

Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconРеферат курсова робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації
599.4kb.   ...
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconорганізація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а
529.7kb.   таблиці
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconПеретяка Віталій Віталійович курсова робота з теми
285.5kb.   Основні етапи становлення й розвитку інформаційних агентств на ринку світової інформації
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconПолітичні та філософські погляди Мохандаса Карамчанда Ганді - Список використаної літератури та джерел
509.6kb.   Робота досліджує особливості національно-визвольної боротьби Ганді за незалежність Індії
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconМагистерська робота на тему "Особливості організації соціально-правової роботи з підлітками старшого віку в умовах загальноосвітнього навчального закладу" - Впровадження соціально-правової програми щодо підвищення правового виховання старшокласників Аналіз результатів та розробка практичних рекоменд
10.7kb.   Продам Магистерська робота на тему "Особливості організації соціально-правової роботи з підлітками старшого віку в умовах загальноосвітнього...
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconКурс ІІ група 212 Науковий керівник: Старший викладач Павлік Л. М. Робота подана на кафедру Робота допущена до захисту Робота захищена з
16.2kb.  
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconДержавний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" Кафедра радіотехніки та захисту інформації
280.2kb.   Проектування системи передачі даних на станах випадкового об'єкта, використовуючи стиснення інформації
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconАналіз діяльності підприємства "Березівські мінеральні води" - Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн
1112.1kb.   курсовая работа, содержит план, графики, рисунки
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconенергетична безпека україни: сучасний стан та стратегія забезпечення - Дипломна робота за освітньо кваліфікаційним рівнем „магістр”
1379.9kb.   магістерська робота
Реферат контролна робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації iconСписок інформаційних джерел
5.9kb.  
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты