Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено icon

Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни» - Затверджено


Скачать 70.71 Kb.
НазваниеПосадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни» - Затверджено
Дата конвертации09.06.2013
Размер70.71 Kb.
ТипДокументы

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом № від

Директор школи № ___

_______________


Посадова інструкція

вчителя предмету «Захист Вітчизни»

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Тарифно-кваліфі­каційної характеристики вчителя допризовної підготовки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.1995 р., № 463/1268, за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України, Класифікатора професій ДК 003-2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та технічної політики від 28 липня 2010 р. № 327, Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213, Листа МОН України «Про перейменування предмета «Допризовна підготовка юнаків у «Захист Вітчизни» від 24.10.05 № 1/9-589.

1.2.Вчитель предмету «Захист Вітчизни» призначається на посаду і звільняється з неї наказом управління освіти за поданням директора школи.

1.3. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» повинен мати вищу професійну освіту і спеціальну підготовку, а також військову освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. У своїй діяльності вчитель керується Кон­ституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, цивільного захисту населення і забезпечення функціонування закладу в разі надзвичайних ситуацій, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпо­рядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вчитель дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямками діяльності вчителя предмету «Захист Вітчизни» є:

2.1. Викладання предмету «Захист Вітчизни», ведення військово-патріотичних гуртків.

2.2.Сприяння соціалізації дітей, формування в них загальної культури, національної самосвідомості і громадянського патріотизму.

2.3. Організація відповідно до законодавства допризовної підготовки учнів і обліку військовозобов'язаних, взаємодія з цих питань з відповідними закладами і організаціями.

2.4. Організація і проведення в школі заходів з цивільного захисту населення.

2.5. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.

3. Посадові обов'язки

Вчитель предмету «Захист Вітчизни» виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки курсу предмету та відповідно до програм військово-патріотичних гуртків.

3.2. Сприяє формуванню загальної культури учнів, забезпечує дотримання їхніх прав і свобод.

  1. Планує, організовує і проводить навчальні, в тому числі факультативні та позаурочні, заняття, прикладну фізичну підготов­ку відповідно до навчального плану школи.

  2. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи й засо­би навчання, підвищує свою кваліфікацію.

  3. Бере участь у плануванні й проведенні заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів та працівників школи, в роботі педаго­гічної ради й нарадах за участю директора.

3.6.Взаємодіє із зацікавленими закладами й організаціями з пи­тань охорони праці і безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки, цивільного захисту (ЦЗ).

  1. Спільно із закладами охорони здоров'я організовує прове­дення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.

  2. Надає військкоматам допомогу у відборі юнаків для вступу до військових навчальних закладів.

  3. Веде облік військовозобов'язаних у школі і подає відповідні звіти до військкомату.

3.10. Приймає участь в розробці плану заходів ЦЗ школи.

3.11. Організовує і проводить заняття з питань ЦЗ з учнями та працівниками школи під час підготовки шкільних заходів з ЦЗ та під час проведення навчання працівників школи з питань охорони праці.

3.12. Бере участь в командно-штабних, тактико-спеціальних навчаннях та інші заходах з ЦЗ.

3.13..Бере участь у забезпеченні функціонування школи в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій.

3.14. Бере участь в обладнанні захисних споруд, підготовці засобів індивідуального захисту і формувань ЦЗ, підтримує їх у належно­му стані (готовності).

  1. Проводить практичні заняття й тренування учнів і працівників школи для навчання їх правильних дій в екстремальних ситуаціях.

  2. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матері­альної бази, дотримання учнями правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять, відповідає за збереження майна ЦЗ, прийнятого під відпові­дальність згідно з відповідними документами.

  3. Проводить навчання, консультації, інструктажі учнів з питань безпеки життєдіяльності.

  4. Бере при необхідності участь у роботі комісії з розслідування нещасних ви­падків, що сталися з працівниками, учнями, у здійсненні адміністра­тивно-господарського контролю з питань охорони праці.

  5. Проходить періодичні медичні обстеження.

  6. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають гро­мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

  7. Забезпечує дотримання особистої безпеки життєдіяльності і безпеки життєдіяльності учнів, розробляє та періодично переглядає (не рідше 1 разу на 5 років)необхідні інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності, надає їх на затвердження директору.

  8. Проводить систематичні первинні, планові, позапланові, цільові інструктажі учнів із записом в спеціальному журналі, класних журналах і журналах гуртків.

3.23. Обов’язки вчителя предмету регулюються також «Правилами безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації», затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213

4. Права

Вчитель предмету «Захист Вітчизни» має такі права:

4.1.Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3.Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять
оцінку його діяльності, надання щодо них пояснень.

4.4.Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розсліду­вання, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.Вільний вибір і використання дозволених методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці­нювання знань учнів.

  1. Право на підвищення своєї кваліфікації.

  2. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Надання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначених Статутом і Правилами, заохочення та покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. У встановленому законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

 • реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до навчального плану й розкладу занять;

 • збереження життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу шляхом систематичних своєчасних якісних інструктажів, наявності і оновленням інструкцій, які попереджують ризики, що виникають в процесі викладання предмету і проведенні позаурочних заходів;

 • дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, викладач несе дисциплінарну відпові­дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  1. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства України і Закону України «Про освіту».

5.4.За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вик­ладач несе матеріальну відповідальність у поряд­ку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

5.5. Відповідальність вчителя предмету регулюється також «Правилами безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації», затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213

6. Стосунки, зв'язки між посадами

Вчитель:

  1. Працює згідно з графіком, затвердженим директором школи.

6.2.Приймає участь в плануванні заходів з ЦЗ на навчальний рік і навчальний семестр. План заходів затверджується директором школи.

6.3.Подає директору школи письмовий звіт про виконану робо­ту за кожен навчальний семестр.

6.4.Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра­вового, директивного і організаційно-методичного характеру, озна­йомлюється з відповідними документами.

6.5.Візує накази директора школи з питань предмету «Захист Вітчизни», ЦЗ, охорони праці і безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та пожеж­ної безпеки.

  1. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і працівниками школи.З інструкцією ознайомлений …………………………..

отлично
  3
Ваша оценка:

Похожие:

Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconІнструкція з охорони праці вчителя предмету «Захист Вітчизни» - Інструкція з охорони праці вчителя предмету «Захист Вітчизни»
138.8kb.   Шкільна інструкція вчителя "Захист Вітчизни"(курс для хлопців)
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconПосадова інструкція інженера-електронника - Закону України “Про освіту”
52.5kb.   Посадова інструкція
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconІнструкція з охорони праці інженера-електронника - Затверджено
123.2kb.   Шкільна інструкція інженера-електронника
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено icon1. Дайте визначення предмету Історія України, розкрийте методологічні принципи, джерела вивчення предмету та його наукову періодізацію. 2
2282.1kb.   Розкрийте основні концепції походження українського етносу, охарактеризуйте їх та дайте оцінку. 5
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconЗахист авторських та суміжних прав в Україні
5.4kb.   Вступ
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconЗахист авторських та суміжних прав в Україні
5.4kb.   Вступ
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconРозб І й р І зновид злочин І в проти власност І Рік написання 2010/захист на відмінно план
43.4kb.  
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено icon1. Дайте визначення предмету Історія України, розкрийте методологічні принципи, джерела вивчення предмету та його наукову періодізацію
2241.1kb.   України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис І закономірності становлення та розвитку українського народу,...
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено icon1. Дайте визначення предмету Історія України, розкрийте методологічні принципи, джерела вивчення предмету та його наукову періодізацію
2213.3kb.   Сторія України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис І закономірності становлення та розвитку українського народу,...
Посадова інструкція вчителя предмету «Захист Вітчизни»  - Затверджено iconЗатверджено
193.7kb.   України та Дніпропетровською митницею, оперативного реагування на виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты