статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 icon

статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211


Скачать 137.06 Kb.
Названиестатья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211
Дата конвертации19.05.2014
Размер137.06 Kb.
ТипДокументы
issn 2077-6780

Наукові праці Дон НТУ. Серія : «Педагогіка, психологія і соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211.


УДК 37.013 + 159.937 +316.329


поле суб’єктного розвитку майбутніх фахівців у концепції вищої школи

П.П. Скляр, д. псих. н., професор, завідувач кафедри соціальної роботи ННІПСТ СНУ ім. В. Даля;

Т.Є.Мальцева, к. п. н., доцент ННІПСТ СНУ ім. В. Даля


Актуальність. В умовах світової економічної кризи дедалі все більшого значення набуває проблема якісної підготовки спеціалістів саме фахової освіти, яка спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості, підвищенню соціальної значущості та престижу знань, зростання фахової майстерності, підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. [9, c. 80-96].

Початок третього тисячоліття характеризується тим, що відбувається процес народження фахівця соціальної роботи сучасного типу. У цьому процесі особливого значення набуває підвищення ефективності використання сучасних методів і принципів соціальної діяльності в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Одним із концептуальних підходів до підвищення ефективності навчально-виховної роботи з майбутніми спеціалістами є реалізація принципів та ідей суб’єктності соціальної роботи, яка в основу навчального процесу ставить спільну працю педагога і студента, зумовлену перш за все організацією поля суб’єктного розвитку як у навчальній праці студентів, так і в реалізації виховного процесу [9, с.68-73,].

Особливої актуальності це набуває в умовах розбудови, демократизації, гуманізації та докорінної трансформації суспільства, усвідомлення загрози, яка криється в бездуховності, нікчемності інтересів, емоційній недорозвиненості людей і юнацтва. Вважаємо за необхідне повернути систему освіти майбутніх соціальних працівників до загальнолюдських цінностей і головною умовою підготовки майбутнього фахівця має бути його теоретична і практична підготовка в створеному професорсько-викладацьким складом внз полі суб’єктного розвитку.

Стан розробленості проблеми. Упродовж навчання у вищий школі під впливом викладання суспільних, спеціальних та інших дисциплін, участі в громадському житті в майбутніх соціальних працівників повинне розвиватися і формуватися професійне прагнення застосувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професії. Це передбачає розуміння і внутрішнє сприйняття цілей і завдань професійної діяльності, свого професійного призначення, ролі й місії, що характеризуються стійкістю і домінуванням суспільно-громадянських чи вузько особистих мотивів, спонукань до діяльності.

Дійсно, теоретико-методологічний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових підходів до визначення змісту та призначення соціальної роботи підтверджує те, що вони неоднозначні та зазнають розвитку. Дослідники вважають, що серед існуючих двох підходів перший визначає соціальну роботу як складову частину державної соціальної політики, де вона розглядається як особливий вид діяльності, метою якої є задоволення соціально-гарантованих і особистісних інтересів різних груп населення, створення умов, що сприяють відновленню чи покращенню здатностей людей до соціального функціонування (Є. Холостова, П. Павленок, Є. Ханжин, М. Фірсов, В. Полтавчук, І. Трубавіна, О. Безпалько, Л. Топчій, Хелл, Ліндерман та ін.). Впевнені, що сучасній соціальній практиці вже недостатньо того, що не ставиться питання щодо призначення соціального працівника в суспільстві, але мається на увазі, що його місія полягає в компенсації недоліків державної соціальної політики. Це вимагає від соціальної роботи й соціального працівника підпорядковування своєї діяльності потребам особистості, тобто в підходах визначається суб’єктність [5, с. 362 – 363]. Але, слід зазначити, що фахівця такого рівня можна сформувати тільки в певних умовах, створивши поле для його суб’єктного розвитку.

Метою даної статті є з'ясування нових концептуальних підходів до визначення змісту та суб’єктного призначення соціальної роботи.


Нормативна база підготовки та регламентації діяльності соціальних працівників в Україні на сьогоднішній день знаходиться в стадії розробки та впровадження, що значною мірою ускладнює процес осмислення змісту їх професійної освіти. Визначення мети та змісту підготовки соціальних працівників потребує конкретизації сфери та специфіки їх діяльності.

Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною федерацією соціальних працівників від 27 липня 2001 року в Копенгагені визначено, що «професійна діяльність соціальних працівників сприяє суспільним змінам, рішенню проблем взаємолюдських відносин, укріпленню здібностей до функціонального існування в суспільстві та звільненню людей з метою підвищення їх рівня благополуччя. Використовуючи теорії поведінки людини в громадянському суспільстві та суспільних системах, соціальна робота сприяє взаємодії людей з їх оточенням. Принципи прав людини та соціальної справедливості є фундаментом соціальної роботи» [1, с. 23]. Однак це визначення не позбавляє наявності протиріч в Україні щодо розуміння змісту та призначення соціальної роботи як в самій системі вищої освіти, так і між вищою освітою та іншими суспільними сферами, зокрема, науковою сферою та сферою праці [2; 3; 4; 5]. Крім того, невідповідність між запитом суспільства та реальним станом системи вищої освіти, її швидка комерціоналізація, наростання регіональних і галузевих відмінностей, зростання кількості різних форм отримання вищої освіти, плюралізм освітніх технологій – неминуче веде до збільшення хаосу в освіті, і як наслідок до розуміння змісту та призначення соціальної роботи. Саме тому, з нашої точки зору, слід розглянути зміст і призначення соціальної роботи в її трьох взаємопов’язаних напрямах: як наукову галузь, як професійну діяльність і як процес професіоналізації відповідних кадрів у вищому навчальному закладі.

Здійснюючи послідовне і ретельне опрацювання, широке вивчення проблем у теоретичному і методологічному плані, соціальна робота як наука є основою для їх кваліфікованого розв'язання в практичній діяльності – у різних регіонах, умовах, серед різних верств населення, відповідних служб, з одного боку, допомагаючи її коригувати, вдосконалювати, відпрацьовувати оптимальні моделі, а з іншого – виявляти й досліджувати нові проблеми, збагачуючись і розвиваючись.

Зважаючи на світовий досвід, одним із перспективних шляхів соціальної політики є відмова від узагальненого принципу соціального захисту. Необхідно стимулювати ініціативу активного населення і розвивати цілеспрямовану допомогу [4, с. 91]. Тому більш сучасним і перспективним для розвитку всієї системи соціальної роботи в Україні вважаємо підхід до її трактування і призначення змісту, який полягає в тому, що соціальна робота розглядається як сфера гуманітарної діяльності суспільства, змістом якої є допомога у вирішенні проблем окремої людини чи групи людей, розвиток техніки подолання труднощів і вироблення навичок самодопомоги. Додержуючись цієї думки, А. Козлов розширює розуміння суті соціальної роботи, включаючи в неї як допомогу, так і взаємодопомогу в системі соціокультурних і психосоціальних взаємодій і відносин різних суб'єктів діяльності [4, с. 118]. До клієнта ставляться вже не як до пасивного об‘єкта, а орієнтують його на суб′єкт-суб′єктну взаємодію з соціальним працівником, а системоутворювальна роль належить поняттю «призначення» соціального працівника відповідно до змісту цієї взаємодії: не лише допомагати розв‘язувати клієнту проблеми, а сприяти тому, щоб він розвивав свій потенціал й ставав суб‘єктом соціальної діяльності, що є попередженням виникнення дисфункцій.

Сучасній людині треба не стільки допомагати (економічно та соціально), скільки налаштовувати її в першу чергу на подолання споживацьких настроїв, відроджувати в неї почуття й потребу бути економічно відповідальною за своє життя, тобто створювати їй умови, щоб вона ставала повноцінним членом економічного й соціально-політичного простору. Предметом діяльності соціального працівника стають нереалізовані можливості клієнта. Соціальний працівник має створити такий соціально-психологічний простір для клієнта, щоб він спонукав його проявляти соціальну активність й допомагав ставати суб‘єктом діяльності.

У соціальній роботі як професійній діяльності виділяють три рівні: макрорівень – соціальна політика; мезорівень – соціальні програми регіонального, місцевого рівня і за місцем проживання; мікрорівень – соціальна робота з клієнтом [5, с.15]. Існують й інші підходи до виділення предметної сфери соціальної діяльності. Наприклад, якщо за основу взяти сфери соціальної практики, то в такому випадку можна виокремити соціальну роботу в сфері освіти, охорони здоров’я, дозвілля і т.п. Поширеним підходом є також виділення спеціалізацій соціальної роботи за характеристикою соціально-психологічних особливостей клієнтів: соціальна робота з молоддю, соціальна робота з сім’єю, соціальна робота з важкими підлітками чи іншими категоріями населення. У всіх цих видах соціальної роботи здійснюється конкретизація (наприклад, оптимізація механізмів соціального функціонування індивіда, профілактика і корекція поведінки окремих осіб або груп), що відображено у відповідних посадових інструкціях спеціалістів [5, с.26].

Система практичної соціальної роботи в Україні вже зараз набуває нових обрисів. Уже стає ясно, що вона повинна спиратися на нові правові засади, на кадровий потенціал по-новому професійно підготовлених фахівців, нову соціальну політику держави, на структуру нового громадянського суспільства, яке виникло і продовжує зміцнюватися.

У сфері практичної діяльності перед соціальними працівниками у багатьох країнах стоять одні й ті ж завдання [6, с. 72-86]:

 • підтримувати, підбадьорювати і стимулювати людей на розвиток їх власних сил, конструктивну діяльність, на використання наявних у них власних резервів;

 • пропонувати допомогу, організовувати її, встановлювати різноманітні необхідні для цього зв’язки і контакти;

 • супроводжувати людей протягом певного життєвого періоду, проявляти особисту участь, організовувати контроль за ситуацією з метою захисту клієнта;

 • представляти інтереси людей, які потребують допомоги, якщо останні не можуть це зробити самостійно;

 • звертати увагу на можливі негативні наслідки та вносити пропозиції щодо їх попередження, пом’якшення чи ліквідації;

 • викликати співчуття та активізувати людей для надання допомоги тим, хто її потребує;

 • здійснювати вплив на органи влади й управління з метою поліпшення якості обслуговування і соціального захисту;

 • інформувати інстанції на всіх рівнях про фактори, які негативно впливають або можуть вплинути на життєдіяльність певних груп населення.

Стандартизація вищої освіти в таких умовах виступає не лише як спосіб урегулювання певних протиріч, але й як основа імплементації декларованих високої місії та завдань вищої освіти в підготовку та практичну дійсність майбутнього соціального працівника [8, с.17]. Стандартизація вищої освіти дозволяє науково обґрунтовано прогнозувати та проектувати подальший розвиток системи соціальної роботи, вирішити цілу низку проблем, пов’язаних як з освітою, так і з зазначеною проблемою щодо визначення концептуальних підходів у змісті та призначенні соціальної роботи.

Специфіка підготовки фахівців з соціальної роботи, яка полягає в тому, що з першого курсу студента системою дисциплін циклів гуманітарної, природничонаукової та соціально-економічної, професійної та практичної підготовки орієнтують бути суб‘єктом діяльності. Додамо, що соціальний працівник зможе виконати функцію спонукання клієнта бути суб‘єктом діяльності лише в тому разі, коли сам буде здатний бути суб‘єктом діяльності. На наш погляд, установка на це і є подальшою розробкою і конкретизацією особистісного і гуманістичного підходів до людини.

В основу пропонованого нами науково-методичного забезпечення покладений концепт розвитку суб’єктного ставлення до людини. Зазначений концепт орієнтує на всебічний розвиток особистості майбутніх соціальних працівників: не тільки знань, умінь і навичок, але й мислення, спонукань до діяльності (стимул, мотив, інтерес), особистісних якостей, притаманних громадянину України. Підкреслимо, що робота соціального працівника буде ефективнішою за умов, що його власним спонуканням буде інтерес клієнта, інакше кажучи, якщо в нього буде домінанта на Іншого.

Набір дисциплін, що входять до нормативної частини навчального плану за Державним стандартом, орієнтований саме на органічний розвиток сприйняття суб’єктних підходів у роботі майбутнього соціального працівника, результатом чого він буде здатний не лише здійснити допомогу, а й конструктивно впливати на розвиток власних сил клієнта. У соціального працівника, що спонукається інтересом Іншого (клієнта) засобами та інструментами діяльності будуть виступати не тільки вміння, навички й знання, а власні сутнісні сили, власна душа. Подібне розуміння структури власних сил й рівнів їх розвитку обумовило в змісті нормативних дисциплін першочергову увагу приділити формуванню внутрішнього світу соціального працівника, його спонуканням.

Розвиток суб’єктності в роботі соціальних працівників базується на тому, що соціальна робота поєднує в собі риси як суспільних, психологічних, педагогічних, так і природничих знань (зокрема, біології, медицини), теоретично узагальнює емпіричний матеріал, широко використовує статистичні та математичні методи дослідження. Тому в ній наявне велике розмаїття форм знання: емпіричні факти, події та їх опис, систематизація, закономірності й тенденції, принципи і методи досягнення поставлених цілей, системи поглядів, що різняться за типом і ступенем спільності та багато інших, які організуються в єдину теорію завдяки фундаментальним основам – філософським ідеям і принципам, ідеалам та нормативам, загальним науковим засадам соціальної роботи.

Реалізація принципів формування професіоналізму в майбутніх соціальних працівників, в основі яких лежить розвиток суб’єктності особистості, відбувається в процесі викладання навчальних дисциплін, спецкурсів, які спрямовані на розвиток трьох особистісних компонентів: когнітивного (засвоєння знань, розвиток інтелектуальної сфери, уміння аналізувати і мислити логічно); емоційно-вольового (інтерес, мотив, прагнення та ін.) та діяльнісного (практична діяльність на основі засвоєних знань і умінь).

В освітньому процесі, спрямованому на формування суб’єктних підходів у роботі соціальних працівників, суттєвого значення має створення поля суб’єктного розвитку майбутнього фахівця, що має такі основні підходи до його здійснення:

 • системний – передбачає цілісність у практичній професійній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію поставлених державою, суспільством і окремою особистістю завдань;

 • діяльнісний – полягає в тому, щоб допомогти особистості у власному професійному становленні й розвитку, її моральному, правовому і духовному самовдосконаленні;

 • особистісно орієнтований – спрямовує на активізацію позитивних якостей особистості в процесі активної взаємодії суб’єктів соціальної взаємодії;

 • суспільно-ціннісний – ґрунтується на загальнолюдських та суспільно-громадянських надбаннях національної та світової культур [6, c. 42].

Отже, поле суб’єктного розвитку майбутніх фахівців у вищій школі – це система суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі, основана на принципах гуманізму, демократизму, що передбачає інтерактивні форми його організації та спрямована на формування соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців сучасного типу.

Оскільки в Україні здійснюється впровадження державних освітніх стандартів професійної освіти, спрямованих на нове концептуальне розуміння соціальної роботи то у стані розробки освітньо-кваліфікаційні програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з соціальної роботи, документи навчально-методичного супроводу освітнього процесу.

Стандартизація вищої освіти вводить гуманітарну сферу до єдиного європейського освітнього простору. Чіткий розподіл, введення нових нормативних дисциплін і гнучкої варіативної частини навчального плану забезпечує розвиток і удосконалення змісту соціальної роботи. Стратегією вищої освіти підкреслюється необхідність підготовки таких фахівців, які б мали самі та були спроможні виховати в молоді повагу до Конституції, законів України, глибоке усвідомлення взаємозв’язку між правами людини та її громадянською відповідальністю. Нове розуміння і удосконалення змісту та призначення соціальної роботи органічно розширює аспекти соціальної роботи педагогічними і психологічними функціями, що передбачає суб’єктність і додає можливостей ефективніше впливати на результат діяльності соціального працівника.


Література

 1. Інформаційно-методичний бюлетень Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи. – Донецьк, 1992. – №1.

 2. Колков В.В. Методологические аспекты формирования теории работы / Колков В.В.// Работник социальной службы. 1997. № 1(1) С.15.

 3. Мальцева Т.Є. Сучасні психолого-педагогічні підходи до процесу формування громадянськості у старших підлітків з девіантною поведінкою: науково-методичний посібник / Мальцева Т.Є., Чернуха Н.М. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – 224 с.

 4. Соціальна робота в Україні: перші кроки / за ред. Володимира Полтавця. − К.: Вид. дім «КМ Академія», 2000. − С. 16.

 5. Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект PDF / Капська А.Й. // Социальная работа. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 6. Социальная работа: введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / отв. ред. А.А. Козлов. – М.: КНОРУС, 2005. – 368 с. – С. 91.

 7. Теория социальной работы: теория и практика : учеб. пособие / отв. ред. проф. Е.И. Холостова, проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА, 2003. – 427 с.

 8. Терепищий С.О. Стандартизація вищої освіти (спроба філософського аналізу): Монографія / С.О. Терепищий – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 197с.− С.17.

 9. Проблеми освіти: наук.-метод.зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. – вип. 24, c. 68-96.

Сведения об авторах

Скляр Павло Петрович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля

Скляр Павел Петрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры социальной работы Учебно-научного института труда и социальных технологий Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля


Sclayr Pauldoctor of psychological sciences, Рrofessor, manager of department of social work Research and Training Institute for Labour and Social Technologies East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl

Мальцева Тетяна Євгеніївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля.

Мальцева Татьяна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной работы Учебно-научного института труда и социальных технологий Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Maltseva Tetyanacandidate of pedagogical sciences, Research and Training Institute for Labour and Social Technologies East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, assistant professor of social work.


Анотація

У статті «Суб’єктність соціальної роботи в концепції вищої школи» з’ясовуються нові концептуальні підходи до визначення змісту і призначення соціальної роботи в процесі навчання в вищому навчальному закладі, принципи формування професіоналізму у майбутніх соціальних працівників, в основі яких лежить розвиток власних сил особистості, суб’єктність. Розкриваються нові змістовні принципи стандартизації вищої школи, що основуються на нових підходах призначення і функцій соціального працівника, нові напрями, що значно розширює аспекти соціальної роботи педагогічними і психологічними функціями та передбачає її суб’єктність.

Ключові слова: зміст і призначення соціальної роботи, суб’єктність, поле суб’єктного розвитку, професіоналізація, стандартизація вищої освіти.


В статье «Субъектность социальной работы в концепции высшей школы» выделяются новые концептуальные подходы в определении содержания и роли социальной работы в процессе обучения в высшем учебном заведении, принципы формирования профессионализма у будущих социальных работников, в основе которых лежит субъектность. Раскрываются новые содержательные принципы стандартизации высшей школы, в основу которой положены новые подходы в понимании роли и функций социального работника, новые направления в социальной работе, что значительно расширяет аспеты социальной работы педагогическими и психологическими функциями и предусматривает ее субъектность

Ключевые слова: содержание и роль социальной работы, субъектность, поле субъектного развития, профессионализация, стандартизация высшего образования.

Annotation

In the article «Subject of social work is in conception of higher school» the new conceptual going turn out near determination of maintenance and setting of social work in the process of studies in higher educational establishment, principles of forming of professionalism for future social workers, development of own forces of personality, subject, lies in basis of that. New rich in content principles open up standardizations of higher school, that are base on new approaches of setting and functions of social worker, new directions, that considerably extends the aspects of social work pedagogical and psychological functions and foresees her subject.

Keywords: maintenance and setting of social work, subject, field of subject development, educating of profession, standardization of higher education.


Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Серія «Біологічні науки», 2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
58.4kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Серія «Біологічні науки», 2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
64.6kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Серія «Біологічні науки», 2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
50.4kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Серія «Біологічні науки», 2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
45.7kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Серія «Біологічні науки», 2013 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
51.6kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconпланування 2013 трудове навчання 5 клас НОВА програма - Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці Учень
89.7kb.   розробка
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВідповіді на білети з охорони праці.2014 - Екзаменаційні білети з безпеки життєдіяльності для керівних кадрів,відповідальних з охорони праці,голів профкомів, уповноважених трудових колективів з охорони п
546.9kb.   Відповіді на білети з охорони праці.2014.Школи.Для керівників
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВідповіді на білети з охорони праці, 2014, школи - «Про охорону праці»
547.2kb.   Відповіді на білети з охорони праці працівникам шкіл, 2014 рік, школи
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconВісник Черкаського університету №255 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка Одержано редакцією 25. 12. 2012 Прийнято до публікації 01. 2013
86.4kb.   Вісник. Серія біологічні науки
статья - Наукові праці Дон нту. Серія : «Педагогіка, психологія І соціологія». ‒ №1(13). ‒ 2013. ‒ С. 205-211 iconПедагогіка співробітництва
4.8kb.  
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты