Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості icon

Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості


Скачать 425.35 Kb.
НазваниеЗміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості
Дата конвертации06.08.2013
Размер425.35 Kb.
ТипДокументы
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………6

РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА СУСПІЛЬСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ………………………………...9

  1. Сутність Інтернет-реклами……………………………………………9

  2. Види та характеристика Інтернет-реклами………………………..11

  3. Ефективність та вплив Інтернет-реклами на аудиторію…………..14

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………….…17

2.1. Бібліографічний покажчик…………………………………….……..17

2.2. Реферативний огляд………………………………………….……….30

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………42


ВСТУП

Актуальність теми. Складно щось продати без реклами. Перш за все вона несе в собі інформацію в стислій, художній формі, емоційно забарвлену і таку, що доводить до уваги потенційних споживачів найбільш важливі відомості про продукти і саме підприємство. Реклама грає найважливішу роль в реалізації маркетингової стратегії підприємства. Вона робить соціально-культурний і психологічний вплив на суспільство. Цивілізована реклама – це не маніпулювання людською свідомістю, а формування актуальних, направлених на саморозвиток потреб людини. Реклама дає споживачам нові знання, підсилює задоволеність від покупки. Асоціації, символи престижу, як вона вкладає в продукт, надовго залишається в пам’яті людини.

Використання засобів реклами в фактично новій сфері буття, де люди все більше проводять часу, є надзвичайно ефективним, через велике охоплення аудиторії. Ще однією перевагою Інтернет-реклами є її дешевизна. Розмістити рекламу на сайті в рази дешевше її публікації в журналі та в десятки разів дешевше трансляції на телебачення. Оскільки якісна Інтернет-реклама не я нав’язливою, фахівці погоджуються, що простота є візитною карткою сучасної реклами.

За допомогою Інтернет-реклами підприємства освоюють нові ринки збуту. Будучи засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її, що сприяє підвищенню якості обслуговування. Реклама забезпечує можливість збільшення об'ємів продажів. Масштабний збут товару означає для підприємства зростання доходів, гідну оплату праці персоналу, сприятливий морально-психологічний клімат в колективі, стабільність і упевненість в майбутньому. Особливого значення реклама набуває в умовах розвитку інформаційного суспільства. Вона стає унікальним інструментом маркетингу, що встановлює, підтримує і розвиває комунікації між підприємством і споживачами, посередниками, виробниками послуг, контактними аудиторіями, державними організаціями. За допомогою реклами підтримується зворотний зв'язок з ринком. Це дозволяє контролювати просування послуг, створювати і закріплювати у споживачів стійку систему переваг до продуктів, вносити корективи до збутової діяльності. Використовуючи можливості цілеспрямованої дії на споживача, реклама не лише сприяє формуванню попиту, але і керує ним. Реклама не може і не повинна компенсувати невисокий рівень якості продуктів і обслуговування клієнтів. Вона служить лише засобом доведення до споживачів інформації про продукти і послуги високої якості. У цьому і полягає актуальність даної теми.

Багато дослідників досліджують різноманітні аспекти входження ЗМІ в інформаційне суспільство, а саме: Г. П’ятницька, А.І. Карпенко, М.В. Хацер, О. Перетятько, Н.П. Прокопенко та ін.

Об’єктом дослідження є роль Інтернет-реклами в діяльності підприємства.

Предмет дослідження – особливості Інтернет-реклами в діяльності підприємства.

Мета роботи полягає у визначенні особливостей Інтернет-реклами в діяльності підприємства.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

 1. Ознайомитись з поняттям «Інтернет-реклама» та розглянути функції реклами.

 2. Проаналізувати підходи до вибору засобів розповсюдження реклами

 3. Дослідити шляхи вдосконалення рекламної діяльності підприємств.

 4. Описати бібліографічний покажчик на задану тематику;

 5. Створити реферативний огляд статей на тему інформаційно-аналітичного забезпечення.

При дослідженні були використані наступні методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, порівняння, описовий.

Матеріалом для дослідження стали статті із таких наукових журналів: «Вісник Книжкової Палати», «Наукові праці МАУП», «Культура України», а також ресурси Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, додатків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладачі та студенти можуть використовувати їх у цілях навчального процесу.

РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА СУСПІЛЬСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

  1. Сутність Інтернет-реклами

Останнім часом відбувається бурхливий розвиток систем інтерактивного маркетингу, одним із ключових елементів якого є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її головний засіб WWW (World Wide Web). Інтернет є першою реалізацією опосередкованого комп'ютерами гіпермедійного середовища, що має унікальні можливості для реклами і виступає в ролі двох основних елементів[1]:

• По-перше, Інтернет — новий засіб комунікації, що має вигляд комунікаційної моделі "від багатьох — багатьом", в основі якої лежить pull-модель одержання інформації споживачами. Крім того, Інтернет є гіпермедійним способом надання інформації, що значно відрізняється від традиційних засобів масової інформації інтерактивною природою, високою гнучкістю і можливістю масштабування;

• По-друге, Інтернет — глобальний віртуальний електронний ринок, який не має жодних територіальних чи тимчасових обмежень. На цьому ринку можна зробити інтерактивну купівлю товарів і значно змінити можливості фірм у просуванні товару.

Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які створюють уяву про продукт, викликати довіру до нього та бажання купити цей продукт[12].

Рекламуючи ті чи інші послуги, фірма публічно подає дані про свої можливості за допомогою художніх, технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту та збільшення реалізації.

Сучасний бізнес неможливо представити без реклами. Адже вона — найдійовіший інструмент у спробах підприємства донести інформацію до своїх клієнтів, модифікувати їхню поведінка, привернути увагу до пропонованих послуг, створити позитивний імідж самого підприємства, показати його суспільну значимість. Тому ефективна рекламна діяльність є найважливішим засобом досягнення цілей стратегії маркетингу у цілому й комунікаційної стратегії зокрема. Як свідчить світова практика, сфера продажу товару є найбільшим рекламодавцем. Досвід роботи закордонних фірм показує, що в середньому 15 % доходів від своєї діяльності вони витрачають на рекламну діяльність[6].

Використання мережі Internet у ролі одного з елементів системи маркетингу може вплинути на позитивний імідж фірми і на поінформованість споживача про товари і послуги. Набір можливостей прямої реклами товарів і послуг засобами Internet містить: розміщення інформації про товар на власному Web-сайті, розміщення реклами на інших серверах, розсилання електронних листів; участь у телеконференціях. Особливістю реклами в Internet є необхідність проведення додаткової реклами власного Web-сервера.

Рекламна кампанія, спрямована на оповіщення користувачів Internet про Web-сайті фірми-рекламодавця, може здійснити такі заходи[18]:

• реєстрація сайта в пошукових системах;

• розміщення безкоштовних посилань у Web-каталогах;

• розміщення посилань у "Жовтих сторінках";

• реєстрація на тематичних Web-сайтах;

• розміщення посилань на інших сайтах;

• публікація на інших сайтах матеріалів, які містять посилання на сервер;

• розміщення рекламних оголошень на добре відвідуваних сайтах;

• участь у телеконференціях; використання списків розсилання;

У Інтернеті можуть бути опубліковані прес-релізи або подана поточна інформація для акціонерів. Інтернет може бути ефективно використаний в кризових ситуаціях, коли фірма потребує термінової реакції на ринкову ситуацію, при цьому перевагою Інтернету є можливість відтворення інформації в реальному часі[7].

Також підтримку споживачів можна істотно розширити за рахунок розміщення додаткової публічної інформації у Інтернет-ресурсах і реалізації механізму додаткового зворотного зв'язку.

Реклама в Інтернеті насамперед спрямована на вирішення таких завдань:

• створення іміджу фірми, її торгової марки, товарів і послуг;

• забезпечення доступності інформації про фірму, її торгову марку і товари для абонентів світової мережі;

• реалізація всіх можливостей подання інформації про товар: графіки, звуку, анімації, відео та ін.;

• оперативна реакція на ринкову ситуацію: відтворення даних прайс-листа, інформації про фірму та її товари, анонс нової продукції;

• продаж продукції через Internet — завдяки одному віртуальному представництву можна не відкривати нових торгових пунктів.

При цьому можна використовувати такі елементи рекламної кампанії: корпоративний Web-сервер, банери, електронну пошту тощо.

Перший і найважливіший елемент рекламної кампанії — корпоративний Web-сервер. На нього посилають всі інші елементи і якщо сервер відсутній, то рекламна кампанія практично позбавлена сенсу. Цей канал поширення інформації про фірму та її товари в Інтернет сферу є незамінним і одним із найважливіших[11].

Варто замітити, що інтерактивні вузли World Wide Web забезпечують своїм користувачам, крім усього іншого, доступ до докладної інформації про продукт і його сервісне забезпечення, а також дають змогу швидко і зручно оформити замовлення. Відвідувачі деяких вузлів мають можливість залишити свої коментарі, запросити додаткову інформацію, продовжити ділові контакти за допомогою електронної пошти і навіть проконтролювати хід виконання замовлення. Обсяг продажу продуктів (у США) із використанням Internet і різних оперативних електронних служб у 1995 р. становив $ 500 млн, а в 1996р. збільшився вдвічі. Ця тенденція зберігається й дотепер[2].

  1. Види та характеристика Інтернет-реклами

Найбільш поширеними рекламними носіями в Інтернеті є банери (від англ. Banner - прапор, транспарант, розтяжка) - прямокутні графічні зображення у форматі GIF, JPG, PNG. Він розміщується на сторінці веб-видавця і має гіперпосилання на сервер рекламодавця. Хоча єдиних стандартів, що визначають розміри банерів, немає, найбільш поширеними форматами є 468х60, 100х100, 420х200, 234х60. Найпростіший банер є статичну картинку, при поєднанні декількох картинок може виникати ілюзія руху. По-справжньому динамічні банери сьогодні створюються за допомогою flash-анімації, які перетворюють рекламне звернення в барвистий міні-фільм. Однією з найбільш важливих характеристик банера є відгук (click / throy ratio, CTR) - відношення числа натискань на банер до його показників. З моменту появи банерів їх ефективність знизилася. Якщо 10 років тому індекс CTR (відношення числа кліків до числа показів) перевищував 10%, то зараз показник 0,5% вважається дуже непоганим[8].

У порівнянні з банерами текстові посилання не так кидаються в очі, але при цьому часто користуються більшою довірою у користувачів, тому що виглядають як рекомендації власників ресурсу. Для створення текстового посилання не потрібен дизайнер, зате буде потрібно хороший копірайтер: вибрати кілька слів, які зможуть зацікавити користувачів, дуже непросто.

Ще один вид рекламних носіїв – splash-заставки на весь екран, які завантажуються замість головної сторінки запрошуваного користувачем сайту, хоча й містять посилання, по якому можна перейти на потрібний ресурс. Якщо в браузері користувача включена функція збереження cookies, то при повторному заході на сайт splash-заставка з'являтися не буде. Splash-заставки викликають велике роздратування і зараз мало поширені[19].

Одним з найменш ефективних, а тому порівняно рідко використовуваних сьогодні рекламних носіїв є pop-up'и і pop-under'и. У першому випадку рекламований сайт або банер, розміщений в окремому вікні, завантажуються поверх потрібної користувачу сторінки, у другому - знизу. Практично весь трафік дійсно передається pop-up'у, однак, зорієнтувавшись, користувач швидко йде з нецікавого йому сайту. Це один з найбільш дратівливих видів реклами. Зараз у багатьох браузерах вбудована автоматичний захист від pop-up'ов.

Досить ефективні з точки зору залучення уваги rich media-матеріали - створені на основі flash-технологій елементи (картинки), які переміщаються по сторінці і є посиланням на рекламований сайт. Наприклад, по екрану може несподівано проїхати машина з рекламним слоганом автосалону або пролетіти літак з логотипом фірми.

У випадках, коли строгий дизайн сайту виключає можливість використання помітних і відволікаючих елементів, для розміщення рекламної інформації створюється окрема промо-сторінка або навіть промо-сайт з яскравим оформленням, використанням динамічних елементів і flash-анімації.

Також в Інтернет використовується E - mail-реклама, до якої належать списки розсилки, дискусійні листи і індивідуальні поштові повідомлення. Компанії, що займаються E - mail-рекламою, активно використовують персоналізацію. Вони інтегрують в свої бази даних E - mail-адрес з детальними базами даних потреб і переваг користувачів. Завдяки використанню спеціального програмного забезпечення стає можливим розсилати потенційним клієнтам послання найбільш підходящі за змістом. Персоналізована електронна пошта дозволяє встановити тісні зв'язки з потенційними клієнтами.[13]

Як засіб E - mail-реклами виступає спам. Спам - повідомлення надсилаються одержувачам від невідомих їм людей або організацій, яким одержувачі не надавали на це дозвіл. Спам є масову розсилку на велику кількість адрес, що містить рекламу чи комерційні пропозиції.

Все більш популярною стає контекстна реклама. Це досить ефективний спосіб просування сайту. Контекстна реклама - вид розміщення інтернет-реклами, в основі якої лежить принцип відповідності змісту рекламного матеріалу контексту Інтернет-сторінки, на якій розміщується цей матеріал. При цьому за характером рекламний матеріал може бути тексто-графічним оголошенням або рекламним банером.

На сьогоднішній день це один із самих не дорогих і досить ефективних способів добитися збільшення продажів ваших товарів, продукції чи послуг.

Користувачі мережі Інтернет при пошуку якого-небудь товару або послуги набирають певні ключові слова в рядках пошукових систем. При виведенні результатів пошуку на першій сторінці відображатиметься саме Ваша реклама. Вона буде показана всім, хто здійснює пошук по цьому слову чи словосполученню і нікому більше.[14]

Таким чином, контекстна реклама діє вибірково і відображається лише тим відвідувачам Інтернет-сторінки, сфера інтересів яких збігається чи навіть перетинається з тематикою рекламованого товару або послуги, а, отже, є потенційними клієнтами рекламодавця.

Для визначення відповідності рекламного матеріалу сторінці Інтернет-сайту використовується принцип ключових слів. Завдяки використанню такого принципу контекстна реклама виражає взаємність інтересів рекламодавця і споживача, що використовує мережу Інтернет для пошуку інформації, що цікавить про товари або послуги.[4]

Іншими словами: Контекстна реклама - це ефективний інструмент для зв'язку з потенційними клієнтами, які шукають товари або послуги рекламодавця в Інтернеті.

Можливі три типи розміщення реклами в пошукових системах:

 1. Звичайне розміщення - реклама поміщається на будь-яку вільну сторінку;

 2. Розміщення з урахуванням тематики (контекстне розміщення) - виходить одна або кілька категорій пошукових критеріїв и реклама буде з'являтися на відповідних сторінках;

 3. Розміщення за ключовим словом - реклама з’являється на всіх сторінках, які пошукова система видає в результаті пошуку по даному слову.

  1. Ефективність та вплив Інтернет-реклами на аудиторію

Реклама в мережі Інтернет - це форма подачі і просування інформаційних образів товарів і послуг в електронному вигляді в мережі Інтернет з вказаним джерелом фінансування. 

Суть такого виду реклами полягає в поширені інформації про товари та послуги через мережу Інтернет, а саме через сайти, які є «розкрученими», тобто мають свою широку аудиторію [1]. 

Інтернет-реклама є впливовим інструментом, з огляду на той факт, що найбільш економічно активна частина населення України перебуває в мережі в силу тих чи інших причин. Саме ця аудиторія є цільовою для тих, хто просуває дані товари чи послуги шляхом використання Інтернет-простору. 
Порівняно з традиційними видами реклами перевагами Інтернет-реклами є[5]: 

 • легка доступність до інформації та її постійна актуальність для споживача ; 

 • можливість видозміни реклами залежно від реакції покупця; 

 • можливість приймати інформацію від покупця; 

 • більш дешевою для рекламодавця ніж інші традиційні засоби розміщення реклами; 

 • привертання уваги потенційних споживачів, значною мірою це відбувається через професійність оформлення сайтів та можливість отримати додаткову інформацію відразу [3]. 

Але Інтернет-реклама має свої недоліки та деякі негативні наслідки впливу на користувачів: 

 • все менш і менш людей довіряють рекламі в Інтернеті, через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій.

 • нерідко робить людину агресивною та дратівливою. Через те що багато з роликів повторюються занадто часто, а іноді вони з’являються майже на весь робочий стіл і не можливо її закрити, що дуже часто дратує і відриває від перегляду інформації. По-друге часто з’являється реклама дорогих товарів, які деяка аудиторія користувачів не може придбати і в них виникає відчуття розчарованості. По-третє сама реклама може відрізнятися агресивністю. 

 • обмеженість уявлення в мережі Інтернет науково-популярної, наукової, культурної та освітньої інформації призводить до того, що у молодого покоління виробляється стереотип про Інтернет як розважальному і комерційному інструменті. Це також підкреслюють постійні, різного роду і змісту дрібні Інтернет – реклами [3]. 

Метою реклами служить не саме по собі її сприйняття, а виконання прикладної функції, яка полягає в тому, щоб спонукати людину до сприйняття потрібних рекламодавцю рішень, тобто схилити людей до покупки. Чисельні дослідження показали, що користувачі часто шукають інформацію про товар чи послугу перед тим, як щось придбати саме в мережі Інтернет. 
У рейтинг найбільш популярних для українських користувачів пошукачів потрапляють: зі значним відривом від інших пошукових систем опинився Google (71,7%), за ним йдуть Yandex (16,6%), Ukr.net (4,1%). Цікавим фактом є те, що пошук інформації в Google є більш характерним для чоловіків (74,8%) і користується меншою популярністю у жінок (67,8%). А ось пошуковими сервісами від Yandex і Ukr.net частіше користуються жінки. 
Згідно з результатами дослідженнь, рівень довіри до онлайн-реклами досить високий: близько 64% опитаних стверджують, що довіряють їй, а 8,9% повідомляють про низький рівень довіри до реклами в Інтернет [2]. 
Дослідження сприйняття реклами в Інтернеті українськими користувачами показало, що інтернет-реклама — вдалий об'єкт для інвестування, з огляду на високий рівень лояльності українських споживачів до різних її видів. Вплив реклами в інтернеті на споживачів може бути як позитивним так і негативним, причиною цього є професійність оформлення сайтів, частота повторюваності роликів та ін. 


РОЗДІЛ 2

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Бібліографічний покажчик

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМА. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 1. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах.

 2. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу.

 3. Вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток туристичного бізнесу в Україні.

 4. Новітні інструменти Інтернет-маркетингу.

 5. Розрахунок ефективності використання маркетингових інформаційних посередників в комунікативній Інтернет-діяльності промислового підприємства.

 6. Рекламні кампанії в Інтернеті як невід'ємна частина сучасного бізнесу.

 7. Ринок реклами в Україні та Німеччині: сучасний стан та тенденцій розвитку.

 8. Специфіка таргетування рекламних повідомлень у соціальних мережах.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

 1. Дослідження ефективності реклами в мережі Інтернет.

 2. Методичні засади оцінки ефективності реклами.

 3. Інноваційна трансформація економіки як об’єкт обліку та аналізу стратегічного розвитку Вітчизняної економіки.

 4. Впровадження Інтернет-технологій як ефективного засобу маркетингової діяльності.

 5. Інтернет-реклама – ефективний інструмент маркетингової комунікаційної політики.

 6. Цілі маркетингових комунікацій і використання інтернет-реклами.

 7. Послідовність формування системи маркетингу підприємства в середовищі Інтернету.

 8. Управління Інтернет-рекламою в підприємствах торгівлі.

 9. Просування товарів і торговельних послуг засобами Інтернет-реклами.

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

 1. Інтернет-технології маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки.

 2. Проблеми підвищення ролі реклами у системі інституціональних структур регулювання економіки.

 3. Огляд проблематики рекламної діяльності на сторінках спеціалізованої періодичної та наукової літератури.

 4. Використання інструментів Інтернету у просуванні інноваційного товару.

РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ЗА ДОПОИОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

 1. Застосування маркетингової Інтернет-реклами у виробничо-комерційній діяльності підприємств України.

 2. Маркетингові стратегії підприємства: особливості реалізації з використанням Інтернету.

 3. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства.

 4. Інформаційні технології у маркетинговій та комерційній діяльності підприємств регіону.

 5. Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства.

 6. Особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства через застосування Інтернет-технологій.

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Інтернет-маркетинг.

 2. Інтернет в маркетингу.

 3. Розвиток рекламної діяльності у соціальних медіа як наслідок державного регулювання традиційних засобів масової інформації.


ВСТУП

Все більше людей шукають інформацію про товари і послуги через Інтернет, тобто через Інтернет-рекламу. Все більше в мережі з'являється комерційних сайтів, які рекламують товари і послуги. Люди звикають до того, що вони можуть, не встаючи із стільця і не виходячи з будинку, дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть купити певний товар або послугу. Але навіть якщо вони у Вас нічого не куплять, інформація про фірму відкладеться у них в голові. А це, як Ви розумієте, теж дуже важливо.

Рекламні кампанії показали високу ефективність реклами в мережі Інтернет, порівняно з рекламою на телебаченні, але при значно менших вкладеннях грошових коштів і вищим співвідношенням вкладених в рекламу грошей і отриманого від неї прибутку.

Створено для студентів та викладачів.


РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМА. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 1. УДК 658.8:364

Карпенко А.В. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах / А.В. Карпенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2009_1/files/Econ_01_2009_Karpenko_Hatser.pdf

У статті розкрито теоретичні положення сутності реклами та визначено її роль і місце в діяльності підприємства в умовах ринкової економіки

 1. УДК 339.138:659.1

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_4_2/2_1.pdf

Досліджені й систематизовані сучасні технології та інструменти Інтернет-маркетингу. Визначені основні тенденції їх застосування і розвитку. Уточнено категорійну базу й визначено склад основних елементів Інтернет-маркетингу. Наведені перспективи його розвитку.

 1. УДК 338.48

Пилипенко С.М. Вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток туристичного бізнесу в Україні / С.М. Пилипенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_3/49.pdf

Розглянуто особливості використання сучасних інформаційних технологій у туристичній індустрії, досліджено їх переваги та вплив на розвиток туристичного бізнесу в Україні.

 1. УДК 339.138:659.1

Баран Р.Я. Новітні інструменти Інтернет-маркетингу / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Економіка Криму. – 2010. – № 4 (33). – С. 328-331.

Метою статті є аналіз та узагальнення існуючих підходів до визначення термінології Інтернет-маркетингу та дослідження можливостей застосування його новітніх інструментів в маркетинговій діяльності компаній.


 1. УДК 336.7

Ботушан М.І. Розрахунок ефективності використання маркетингових інформаційних посередників в комунікативній Інтернет-діяльності промислового підприємства / М.І. Ботушан. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_45/PDF/04_Botu.pdf

В статті розглянуто питання визначення ефективності Інтернет-комунікацій у випадку розміщення інформації на сайтах маркетингових інформаційних посередників. Розглянуто способи оцінки ефективності маркетингових комунікацій в Мережі за чотирма етапами. Запропоновано формули розрахунку охоплення цільової аудиторії промислових підприємств.

 1. УДК 659.1:004.55

Тарасов О.В. Рекламні кампанії в Інтернеті як невід'ємна частина сучасного бізнесу / О.В. Тарасов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/soi/2011_7/0_Taras1.pdf

В статті розкривається значимість організації рекламних кампаній в Інтернеті з метою підвищення ефективності управління бізнесом. Розглянута концепція, кроки проведення рекламних кампаній та їх особливості. Наведені основні характеристики кожного з етапів. Зроблені висновки щодо важливості проведення рекламних кампаній та необхідності розробки математичної моделі їх опису.

 1. УДК 339.187.2:657.1

Кара Н.І. Ринок реклами в Україні та Німеччині: сучасний стан та тенденцій розвитку / Н.І. Кара. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11359/4/51.pdf

Розглядається ринок реклами в Україні та Німеччині, зокрема основні контрагенти українського та німецького ринків, їхні основні сфери діяльності, спільні риси та відмінності цих ринків. У роботі також розглянуто роль Інтернет-реклами на сучасному етапі розвитку суспільства.

 1. УДК 007:659.1

Гиріна Т.С. Специфіка таргетування рекламних повідомлень у соціальних мережах / Т.С. Гиріна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_2/files/SC211_25.pdf

Мета статті полягає в тому, щоб надати комплексний аналіз системи таргетування рекламних повідомлень в соціальних мережах як невід’ємної складової рекламної кампанії в Інтернеті.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

  1. УДК 070+316.774

Прокопенко Н.П. Дослідження ефективності реклами в мережі Інтернет / Н.П. Прокопенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kkeu.at.ua/HAYCHKI/Reklama.pdf

Стаття ознайомлює читачів з таким явищем, як Інтернет-реклама і старається освітити її в міжнародних масштабах, тим самим намітивши тенденцію її розвитку в майбутньому України

  1. УДК 659.111

Пальоха Т.М. Методичні засади оцінки ефективності реклами / Т.М. Пальоха. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/350/1/

Обґрунтовано роль реклами в діяльності як підприємств, так і в повсякденному житті людини. Розроблено етапи, основні методи та показники оцінки ефективності реклами.

  1. УДК 004.738.5

Вареник А. С. Інноваційна трансформація економіки як об’єкт обліку та аналізу стратегічного розвитку Вітчизняної економіки / А.С. Вареник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/science/2011/23.05/section_II.pdf

Зараз в Україні ряд промислових підприємств, об'єднань створили рекламні відділи чи навіть власні рекламні "міні-агентства". Підприємства самостійно визначають свою потребу в рекламі і фінансують її за рахунок власних засобів.

  1. УДК 681.3.

Хамініч С.Ю. Впровадження Інтернет-технологій як ефективного засобу маркетингової діяльності / С.Ю. Хамініч. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_13/haminich.pdf

В цій статті розкривається роль Інтернет-технологій в маркетинговій діяльності підприємства. Досліджується та аналізується ефективність застосування Інтернет-мережі. На основі отриманих даних підводяться висновки проробленої роботи.

  1. УДК 659.1.01.

Нестеренко Л.В. Інтернет-реклама – ефективний інструмент маркетингової комунікаційної політики / Л.В.Нестеренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Kitonv/2010_5/s34.pdf

У статті розглянуто основні тенденції розвитку Інтернет-реклами як важливого інструменту маркетингової політики комунікацій, що дає змогу не лише покращити імідж організації, а й збільшити обсяги продажів товарів чи послуг.

  1. УДК 004.738.5

Кожухівська Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами / Р.Б. Кожухівська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2010_7/APE-2010-07/120-126.pdf

У статті висвітлено питання використання маркетингових комунікацій та Інтернет-реклами в мережі Інтернет. Особливістю Інтернет-комунікації є те, що Інтернет дозволяє динамічно відслідковувати і коригувати хід комунікативної кампанії тобто відстежувати хід рекламної кампанії та, у разі необхідності, здійснювати її коригування.

  1. УДК 004.738.5

Бойчук І. В. Послідовність формування системи маркетингу підприємства в середовищі Інтернету / І. В. Бойчук // Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 430–440.

В статті представлено послідовність процесу формування системи маркетингу підприємства в мережі Інтернет на базі використання веб-сервера. З’ясовані основні завдання планування маркетингової діяльності і визначена специфіка проведення етапів бізнес-планування в мережі.

  1. УДК 004.738.5:658.871/.878

Дубовик Т.В. Управління Інтернет-рекламою в підприємствах торгівлі / Т.В. Дубовик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_4_4/202-206.pdf

В статті розглядаються наукові підходи до вивчення проблем організації інформаційного забезпечення управління Інтернет-рекламою в торговельних підприємствах. З’ясовано, що основними напрямами управлінських рішень під час розробки та впровадження автоматизованих систем управління Інтернет-рекламою в торговельному підприємстві є інформаційно-аналітичне, технічне та нормативно-правове забезпечення.

  1. УДК 004.738.5:339.138

П’ятницька Г.В. Просування товарів і торговельних послуг засобами Інтернет-реклами / Г.В. П’ятницька. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tovary/2011_1/7.pdf

Автор статті спробувала виявити перспективи використання засобів Інтернет-маркетингу при реалізації стратегії просування товарів і послуг торговельними підприємствами в умовах економічної кризи в Україні та проведення порівняльного аналізу зміни ефективності джерел розповсюдження реклами.РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

 1. УДК 338.48

Кожухівська Р.Б. Інтернет-технології маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки / Р.Б. Кожухівська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201262/180-186.pdf

Bивчено та проаналізовано теорію та практику дослідження Iнтернет-середовища, використання Iнтернет-технологій, визначено переваги та недоліки при використанні Iнтернет-технологій у маркетинговій діяльності підприємств.

 1. УДК 35.232.2

Засядєвова Т.С. Проблеми підвищення ролі реклами у системі інституціональних структур регулювання економіки / Т.С. Засядєвова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/4308/1/zasiadevova.pdf

На сучасному етапі становлення ринкової економіки України актуальною

є проблема позиціювання вітчизняної марки на вітчизняному ринку.

Проаналізовані засоби у своєму органічному поєднанні дають змогу створити образ престижного вітчизняного товару. Ринок має розвиватися, і все, що сприяє цьому процесу, потребує використання на практиці. При цьому необхідно чітко розуміти вимоги закону і в своїй діяльності не переходити межі дозволеного.

 1. УДК 657

Лисюк А.В. Огляд проблематики рекламної діяльності на сторінках спеціалізованої періодичної та наукової літератури / А.В. Лисюк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/672/1/234.pdf

Здійснено критичний аналіз наукових публікацій з проблематики облікового забезпечення рекламної діяльності суб’єктів господарювання,

що дозволило окреслити напрями дискусійних питань

 1. УДК 339.138

Юхменко Т.В. Використання інструментів Інтернету у просуванні інноваційного товару / Т.В. Юхменко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/ru/node/166

У статті досліджено роль інструментів просування товару в Інтернеті. Встановлено, які інструменти найбільш доцільно застосовувати при виведенні інноваційного товару на ринок, а також запропоновано ідеї для покращення роботи українського сайту Toyota для просування автомобіля Prius.

РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ЗА ДОПОИОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

 1. УДК 659.19

Буряк П. Ю. Застосування маркетингової Інтернет-реклами у виробничо-комерційній діяльності підприємств України / П. Ю. Буряк, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль // Логістика : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 780 с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 690).- С. 200-206.

Розглянуто сучасні способи розміщення реклами у мережі Інтернет у виробничо-комерційній діяльності підприємств України. Проведено порівняльну характеристику способів здійснення рекламної кампанії в Інтернеті, їхніх переваг та недоліків, проаналізовано обсяги витрат на Інтернет-рекламу в Україні. Запропоновано найефективніші засоби Інтернет-реклами для ефективного просування підприємств України у сфері виробничо-комерційної діяльності на перспективу.

 1. УДК 004.738.5:339.138

Лукашевич Ю.Л. Маркетингові стратегії підприємства: особливості реалізації з використанням Інтернету / Ю.Л. Лукашевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Lukashevich.pdf

Визначено особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства

через застосування Інтернет-технологій. Враховуючи традиційну структуру

маркетингового комплексу запропоновано напрями реалізації маркетингових стратегій фірми в Інтернет–середовищі.

 1. УДК 004.738.5

Святелик Н.П. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства / Н.П. Святелик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_3/1504.pdf

Метою статті є визначити роль Інтернет-маркетингу в діяльності підприємства та вдосконалити організаційну структуру відділу маркетингу з урахуванням специфіки роботи компанії в мережі Інтернет.

 1. УДК 330.341.1.

Наливайченко К.В. Інформаційні технології у маркетинговій та комерційній діяльності підприємств регіону / К.В. Наливайченко // Экономика Крыма. - 2012. - № 2. - С. 37-41.

У статті освітлено основні проблеми становлення інформаційних систем маркетингової та комерційної діяльності компанії в Україні та наведено умови існування та розвитку електронної комерції компанії. Представлено різні економічні схеми впровадження реклами через мережу Iнтернет. Також подано доведення визначення економічної доцільності створення сайтів національною компанією. Проведено дослідження ціноутворення, що розповсюджується через Iнтернет-магазин. Визначено методику обчислення витрат на створення електронного інформаційного продукту.

 1. УДК 658.8

Яременко С.С. Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства / С.С. Яременко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_2/61.pdf

У статті розглянуто стан рекламно-комунікаційного ринку України. Наведено результати експертного оцінювання комунікаційної діяльності машинобудівних підприємств, визначено коефіцієнти комунікаційного пріоритету та комунікаційної активності. Зроблено висновок про практичне застосування результатів дослідження.

 1. УДК 004.738.5:339.138

Лукашевич Ю.Л. Особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства через застосування Інтернет-технологій / Ю.Л. Лукашевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Lukashevich.pdf

Визначено особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства

через застосування Інтернет-технологій. Враховуючи традиційну структуру маркетингового комплексу запропоновано напрями реалізації маркетингових стратегій фірми в Інтернет–середовищі.

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. УДК 070(54)

Грищенко О. Ф. Інтернет-маркетинг / О. Ф. Грищенко, М. О. Гафикіна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.5. — С. 158-159.

У наш час без Інтернет-маркетингу не обходиться жодна ефективна рекламна кампанія. Основне завдання як Інтернет-маркетингу, так і традиційного маркетингу – завойовування прихильності клієнта. У результаті цього виробник товарів чи послуг збільшує обсяги продажів і прибутку. З іншого боку клієнт (споживач товарів і послуг) завдяки отримуваній інформації має можливість вибирати між різними виробниками та отримувати найбільш підходящий для себе продукт.

 1. 658.324:336(075.8)

Бойчук І.В. Інтернет в маркетингу / І.В. Бойчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://shron.chtyvo.org.ua/Boichuk_Inna/Internet_v_marketynhu.pdf

У статті в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі.

 1. УДК 659.1:005.336.1(477)

Швець А.І. Розвиток рекламної діяльності у соціальних медіа як наслідок державного регулювання традиційних засобів масової інформації / А.І. Швець. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_4/313.pdf

Метою статті є висвітлення основних принципів законодавчих змін урегулюванні рекламно-комунікаційного ринку України, здійснення оцінки соціальним медіа та аналізу рекламної діяльності у соціальних ЗМІ, обґрунтування принципів та способів ведення ефективної та прибуткової рекламної діяльності у соціальних медіа.


2.2. Реферативний огляд

1) Карпенко А.В. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах / А.В. Карпенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2009_1/files/Econ_01_2009_Karpenko_Hatser.pdf

Невід’ємною складовою ринкової економіки є інститут реклами, який виконує безліч функцій і виступає найважливішим інструментом розвитку ринку, оскільки без реклами неможливе масове виробництво, здатне забезпечити зростання робочих місць та зниження цін на товари. Особливого значення набуває реклама в умовах ринкової економіки, коли існує проблема перевиробництва, адже вона є складовою системи просування товарів. У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі існує безліч трактувань категорії “реклама”. Термін “реклама” походить від латинського слова reklamare – “голосно читати” або “повідомляти” (у Давній Греції та Римі оголошення голосно вигукували або читали на площах та в інших місцях скупчення людей). Реклама є однією з основних складових маркетингу.

Вона є невід’ємною умовою розвитку конкуренції, оскільки несе в собі певну інформацію і виступає орієнтиром для споживачів. Вона інформує споживача про різноманітність ринку товарів і послуг. Реклама, крім інформативності, несе в собі звернення до почуттів споживача і виступає в ролі “закликача”. Тобто вона сама по собі не формує потребу, а інформує про предмети, які здатні задовольнити ті чи інші потреби, тим самим стимулюючи її.

2) Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_4_2/2_1.pdf

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних кордонів, але й ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу на аудиторію. Зі вступом світової економіки в економічну кризу роль Інтернету лише зросла, оскільки завдяки застосуванню мережевих інформаційних технологій багато товаровиробників спромоглося не лише знизити витрати на просування і збут продукції, але й розширити існуючі і освоїти нові ринки збуту, підвищити ефективність і адресність взаємодії зі споживачами та іншими економічними контрагентами. Практика свідчить, що Інтернет-технології урівнюють шанси на успіх малих і великих підприємств, тих, хто міцно закріпився на ринку, і новачків. Це стало можливим тому, що витрати на їх застосування є невеликими, використовуються доступні й фактично стандартизовані інструменти, можливо забезпечити недосяжну за інших умов широту охоплення і при цьому адресність впливу на цільову аудиторію, забезпечується фактично миттєвий доступ на ринок будь-якої країни чи регіону, можна у реальному масштабі часу оцінювати ефективність бізнесу тощо. Особливо значного поширення набуває застосування інформаційних Інтернет-технологій у маркетингу як методології і практично-орієнтованого інструментарію ведення бізнесу.

Однак існуючі роботи не охоплюють значного числа сучасних технологій та інструментів, які з’явилися останнім часом і стрімко поширюються. Практично не досліджені можливості інтегрованих Інтернет-технологій та інструментів у маркетингу, їх нерозривний зв’язок з пізнавальними, комунікаційними, соціальними та ін. можливостями Інтернету. У глобальній комп’ютеризації, настання якої планується на найближче майбутнє, роль маркетингу в Інтернеті помітно зросте.

3) Пилипенко С.М. Вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток туристичного бізнесу в Україні / С.М. Пилипенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_3/49.pdf

Спеціалізовані туристичні портали публікують пропозиції, що стосуються певних регіонів (наприклад, відпочинок в Криму чи Карпатах), або це можуть бути, наприклад, пропозиції тільки готелів. На туристичних порталах публікуються тури різних туристичних компаній, інформація про які зберігається в базі даних і є доступною всім відвідувачам туристичного порталу.

Заходячи на туристичний портал або веб-сайт певної туристичної компанії, користувач знаходить кілька турів, які йому підходять. Отримавши детальну інформацію про кожний з них, він може або звязатись (по e-mail) з представником відповідної туристичної компанії за додатковою інформацією, або навіть відразу придбати тур за допомогою кредитної картки. Відвідувач Інтернет-порталу завдяки широкому спектру представлених туристичних послуг сам може купувати (бронювати) через Інтернет будь-який їх набір, що пропонується різними постачальниками і посередниками. Завдяки цьому економиться дорогоцінний час споживача.

4) Баран Р.Я. Новітні інструменти Інтернет-маркетингу / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Економіка Криму. – 2010. – № 4 (33). – С. 328-331.

До рівня реклами звужено тлумачення поняття Інтернет-маркетингу (англ. internet marketing) в Вільній енциклопедії, де його визначено як практику використання всіх аспектів реклами в Інтернет для отримання відклику від аудиторії, яка включає як творчі, так і технічні аспекти роботи в мережі Інтернет, в тому числі дизайн, розробку, рекламу і маркетинг.

Будучи загалом прихильниками більш широкого підходу до визначення електронного маркетингу, в даному дослідженні, з огляду на домінування в сучасних умовах серед інших електронних засобів комунікацій мережі Інтернет, ми оперуватимемо терміном Інтернет-маркетинг, під яким розумітимемо будь-яку маркетингову діяльність, здійснювану з використанням інструментів та технологій Інтернет.

Також на сьогодні не існує єдиних підходів до визначення складових елементів маркетингових процесів в Інтернет.

5) Ботушан М.І. Розрахунок ефективності використання маркетингових інформаційних посередників в комунікативній Інтернет-діяльності промислового підприємства / М.І. Ботушан. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_45/PDF/04_Botu.pdf

З появою нових інформаційних технологій, мережі Інтернет почалась нова ера в історії людства – ера інформатизації. Дослідники Інтернету приходять до висновку, що всесвітня мережа є певним середовищем, простором, який відіграє все більшу роль в житті суспільства. Кількісні та якісні характеристики користувачів, ступінь проникнення Інтернету та його потенціал визначають перспективність

Інтернет надає численні переваги саме промисловим підприємствам, оскільки їх продукція стандартизована, вони займаються розробкою експортних напрямів. Окрім того, для прийняття купівельного рішення споживачеві на промисловому ринку потрібно значно більше інформації, аніж на споживчому, а Інтернет надає можливість розміщення великої кількості інформації, також, зміна відомостей на сайті потребує мінімуму витрат.

6) Тарасов О.В. Рекламні кампанії в Інтернеті як невід'ємна частина сучасного бізнесу / О.В. Тарасов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/soi/2011_7/0_Taras1.pdf

Реклама в Інтернеті поширюється двома носіями: банером і сайтом. Банер цілком може служити носієм іміджевої інформації, але продати товар він

не в змозі. Продає сайт. Отже, завдання такої реклами не в демонстрації банера, а в залученні людей на сайт рекламованого продукту. І чим менше буде коштувати залучення однієї зацікавленої людини – тим більше людей отримає сайт в рамках одного і того ж бюджету.

При проведенні рекламної кампанії, націленої на продаж, максимальну увагу слід приділити тій сторінці, на яку людина потрапляє з банера. Саме вона, а не банер, є ключовим рекламним носієм. Від того, наскільки переконливо і просто ця сторінка розкаже споживачеві все, що йому потрібно знати для прийняття рішення про покупку, залежить результат кампанії.

7) Кара Н.І. Ринок реклами в Україні та Німеччині: сучасний стан та тенденцій розвитку / Н.І. Кара. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11359/4/51.pdf

В Україні значна частина рекламних компаній є іноземними. Доцільним є заохочення бізнесменів до створення вітчизняних рекламних агенцій. Основна проблема незначної кількості вітчизняних рекламних компаній та звернення іноземних виробників до компаній з іноземним капіталом – низький рівень професіоналізму та мала кількість креативних кадрів в галузі реклами. Незважаючи на те, що креативні кадри є, при пошуку на посаду маркетолога 95% працедавців “бачать” на цій посаді людину, яка розповсюджуватиме роздаватиме матеріал на вулицях. Інший варіант – молодим спеціалістам відмовляють через брак професійного стажу. Проте, як показує досвід, власне молоді люди з креативним баченням світу потрібні рекламним агентствам, в яких все менше шансів здивувати покупців.

Встановлення певних обмежень для іноземних компаній чи агенцій з часткою іноземного капіталу, а також проведення тендерів на рекламну кампанію іноземних товарів, збільшить валовий дохід вітчизняної галузі і спрямує рекламу безпосередньо на населення із врахуванням звичок, смаків та менталітету жителів України. Це є актуальним, оскільки іноземні компанії використовують переважно рекламу, зроблену за кордоном та напрямлені на іноземного споживача. Однак, окремі питання щодо обмежень для іноземних

компаній потребують подальшого вивчення, і зробити однозначні висновки ще не можна.

8) Гиріна Т.С. Специфіка таргетування рекламних повідомлень у соціальних мережах / Т.С. Гиріна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_2/files/SC211_25.pdf

Найголовнішим постачальником таргетингової реклами поки що залишаються пошукові машини: запити, які роблять користувачі, наочно демонструють не тільки популярність тих чи інших товарів, але й сезонний, часовий та географічний попит на них. Розгляд методів таргетування на прикладі Facebook, яка є епіцентром таргетування в соціальних мережах. Facebook впроваджує новітню систему таргетування реклами в реальному часі. Група для аналізу поки що становить 1 % від загальної кількості користувачів Facebook. На сторінках цих людей уже сьогодні відбувається таргетування повідомленнь у статусі. Наприклад, у їхньому статусі з’являється теза про те, що вони хочуть, наприклад, поснідати, а на сторінці відразу відображається реклама затишних кафе. Гравці в покер отримають відомості про останні турніри, у яких вони можуть взяти участь, а жінки – про сезонні розпродажі в їхньому місті. Аналітики відзначають, що це новітня можливість для рекламодавців комунікувати з учасниками, а моментальність реакції дає колосальну перевагу. Але для того, щоб це усе працювало, Facebook має діяти уважно, щоб не переступити межу і тим самим не відлякати користувачів соціальної мережі.

9) Прокопенко Н.П. Дослідження ефективності реклами в мережі Інтернет / Н.П. Прокопенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kkeu.at.ua/HAYCHKI/Reklama.pdf

На сьогоднішній день в Інтернет представлена величезна кількість інформації, у тому числі й про підприємства, різна фінансова й аналітична інформація, новини економіки й політики, а також багато чого іншого. Внаслідок цього Інтернет надає прекрасні можливості для проведення маркетингових досліджень. Причому, на відміну від традиційних методів досліджень, Інтернет дозволяє знайти необхідну інформацію досить оперативно й у повному обсязі. Такі дослідження просто необхідні для розробки стратегії розвитку бізнесу, для швидкого реагування на зміни ринку й для планування рекламної кампанії.

Практичне значення роботи полягає в тому, щоб довести, що реклама в Інтернеті є дуже ефективним, вигідним та сучасним методом просування товарів. Вона дозволяє створити сприятливий імідж фірми, товару чи послуги; забезпечує доступність інформації про фірму чи продукцію для сотень мільйонів людей, у тому числі географічно віддалених; дозволяє реалізувати всі можливості подання інформації про товар: графіка, звук, анімація, відео і багато чого іншого; здійснювати продаж продукції через Інтернет

10) Вареник А. С. Інноваційна трансформація економіки як об’єкт обліку та аналізу стратегічного розвитку Вітчизняної економіки / А.С. Вареник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://economics.opu.ua/files/science/2011/23.05/section_II.pdf

Сучасний стан рекламних справ в нашій країні дозволяє рекламодавцям і рекламним агентствам вже сьогодні почати досліди по визначенню шляхів підвищення ефективності реклами.

До рекламної творчості можна підходити двояко: реклама, як засіб інформації про товари, послуги і способи просування їх на ринок; реклама як окремий вид діяльності сама по собі і для себе. І саме перший підхід повинен бути основним, реклама в першу чергу повинна бути ефективною, а не ефектною. На даний момент основним рекламним засобом в Україні є телебачення - 45% ринку. Далі йде преса (38%), на третьому місці - зовнішня реклама (12% ринку).

11) Хамініч С.Ю. Впровадження Інтернет-технологій як ефективного засобу маркетингової діяльності / С.Ю. Хамініч. – [Електронний ресурс]. – режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_13/haminich.pdf

Створення власного сайту закріплює позиції підприємства на ринку тієї галузі, в якій воно спеціалізується, а також розширює можливості як самого підприємства, так і його потенційних клієнтів.

Інтернет-реклама, на сьогоднішній день, має найбільш високі практичні результати серед різних засобів розміщення реклами, через зручність розрахунку по кредитній картці, повноту інформації, збереження власних зусиль на пошук необхідного товару чи послуги у різних засобах розміщення реклами, направлення реклами на цільовий сегмент.

В умовах жорстокої конкуренції між торгівельними підприємствами більше шансів на перемогу має підприємство, яке в будь-який момент може чітко уявити, які товари користуються найбільшим попитом, які з них є на складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх придбання. Ефективне вирішення цих питань неможливе без використання систем автоматизації торгівельної діяльності і впровадження Інтернет-технологій.

12) Нестеренко Л.В. Інтернет-реклама – ефективний інструмент маркетингової комунікаційної політики / Л.В.Нестеренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Kitonv/2010_5/s34.pdf

Перехід України до «нової економіки» та інформаційного суспільства став помітним явищем сучасної економічної історії. У великій сфері інформаційної діяльності людей окреслився інформаційний сектор економіки, основну частину якого становить суто інформаційна індустрія. Одним із важливих питань розвитку цієї індустрії є перспективне зростання Інтернет-економіки. З кожним роком збільшується чисельність Інтернет-користувачів. Глобальна мережа породжує нові форми соціальної та економічної діяльності людей: телеробота, віртуальні підприємства, дистанційне навчання та ін. Інтернет-користувачі стають для підприємств все більш важливим сегментом споживачів, адже вони є прогресивною аудиторією, залучення якої є важливим етапом для перспектив серйозного бізнесу.

Одним із важливих маркетингових комунікаційних інструментів впливу на Інтернет-користувачів є Інтернет-реклама. Встановлено, що реклама в мережі займає все більшу частку в рекламних бюджетах західних компаній. Поясненням такого розподілу є прагнення компаній охопити велику кількість аудиторії при порівняно невеликих рекламних витратах та можливість точно оцінити ефективність від розміщення рекламного звернення.

13) Кожухівська Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами / Р.Б. Кожухівська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2010_7/APE-2010-07/120-126.pdf

При розробці комунікаційної стратегії підприємств необхідно враховувати різні чинники, які впливають на вибір організацією комунікаційних інструментів та їх співвідношення в комунікаційному наборі (цільовий ринок, кон'юнктура, життєвий цикл продукту, рівень конкуренції, фінансові обмеження організації, галузева специфіка тощо). Отже, прийняття рішення щодо структури маркетингових комунікацій є найважливішою проблемою в процесі розробки комунікаційної стратегії і одним з головних завдань планування маркетингових комунікацій в організації.

Стратегія маркетингової комунікації фірми передбачає побудову надійної та чітко функціонуючої системи комунікації. Виділяють такі етапи розробки комунікаційної стратегії: визначення мети й завдань; вибір стратегії; визначення комплексу комунікацій і його структури; розробка і затвердження бюджету комунікативних засобів; аналіз результатів комунікації.

14) Бойчук І. В. Послідовність формування системи маркетингу підприємства в середовищі Інтернету / І. В. Бойчук // Формування ринкової економіки [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 430–440.

При вірному підході до вирішення завдань побудови системи маркетингу та її запровадження вона удосконалюється і розвивається. Так, після підбиття перших підсумків доцільно корегувати загальні цілі використання ресурсів середовища Інтернету, що може викликати перегляд питань першого етапу формування системи маркетингу. При недостатній віддачі від веб-сервера через невдалу, з погляду кінцевого користувача, реалізацію дизайну сервера або невелику кількість відвідувачів необхідно повернутися до другого або третього етапу для проведення певних виправлень. Значні зміни в початкові плани може вносити і саме середовище Інтернету, висока динаміка розвитку якого вимагає постійного удосконалення методів і засобів взаємодії з ним.

Раніше вважалося, що сервери потрібні тільки великим корпораціям. Дійсно, деякі виділені сервери, що виконують специфічні завдання, більше підходять саме для них. Проте все більше число малих підприємств — навіть ті, в яких використовується незначна кількість комп’ютерів, обирають серверні мережі для управління власною діяльністю і підвищення її ефективності. Іншим ключовим стимулом до розгортання серверної мережі для керівників малого бізнесу є можливість управляти безпекою і захищати важливі бізнес-дані.

15) Дубовик Т.В. Управління Інтернет-рекламою в підприємствах торгівлі / Т.В. Дубовик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_4_4/202-206.pdf

Перехід до автоматизованих інформаційних технологій ефективний у разі здійснення Інтернет-реклами в торговельному підприємстві, яке є рентабельним та має впорядковану систему діловодство, оскільки автоматизації підлягають лише стабільні процеси. Тому, торговельні підприємства повинні розробляти та затверджувати на довгостроковий період форми всіх первинних документів та звітів, що пов’язанні з рекламною діяльністю в мережі Інтернет, відповідно до чинних вимог.

Створені бази даних повинні бути орієнтовані на інтегровані вимоги та спрямовані на задоволення інформаційних потреб багатьох користувачів. Дані доцільно об’єднувати в єдину цілісну систему, що забезпечить більш ефективну роботу користувачів з великим обсягом інформації.


ВИСНОВКИ

Навряд чи можна найди людину, яка не стикалась з Інтернет рекламою. Це буде насправді тяжко. Сьогодні її можна побачити на 99% сайтів. Інтернет-ресурси пропонуюсь свій послуги в розміщенні різних видів реклами, а компанії та корпорації користуються цими послугами. Якщо ще 10 років тому більшість Інтернет-реклами була неприбутковою та нав’язливою, то зараз все змінилось. Переломний момент стався близько 6 років тому, коли молоді та креативні спеціалісти взялись за справу реорганізації самої концепції Інтернет-реклами.

Сьогодні реклама в Інтернеті звичне явище. Вона виконує свої функції. Головна донести інформації про товар чи послугу споживачу. Не так давно модернізувались програмні засоби, завдяки чому можна пристосувати рекламу для конкретних користувачів. Тепер таку технологію використовують більше й більше компаній. З її допомогою можна автоматично надавати кожному користувачу ПК спеціально підібрані для нього новини й іншу спеціалізовану інформацію. Однак Інтернет не став головним рекламним засобом, а тільки доповнює інші ЗМІ, що публікують рекламу.

Реклама ефективна лише тоді, коли вона є складовою загального процесу створення продукції та її просування до покупця. Розрізнені, епізодичні рекламні заходи малоефективні, навіть якщо вони вирізняються високою якістю подання реклами. Кожний етап життєвого циклу товару має супроводжуватися активною програмою рекламного впливу.

Аналіз дії реклами в інтерактивному середовищі показав, що основною перевагою Інтернет-реклами є високий ступінь її зфокусованості, аж до кожного користувача; якщо практично всі інші засоби реклами орієнтовані на маси, то Інтернет дозволяє демонструвати рекламу чітко визначеному колу осіб. Отже, саме Інтернет-реклама дозволяє оптимально врахувати згадані тенденції змін у поведінці споживачів

Таким чином, Інтернет-реклама як маркетинговий інструмент має оптимістичні перспективи розвитку в Україні, завдяки охарактеризованим вище її чисельним перевагам, перш за все, високій маркетинговій ефективності. 


Список використаних джерел

 1. Басин М.Р. Синергетика і Internet / М.Р. Басин. -С.-Пб.: Наука, 1999. - 247 с..

 2. Білинська Є.В. Сучасні дослідження віртуальної комунікації: проблеми, гіпотези, результати / Є.В. Білинська. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 165 с..

 3. Борисов Б.Л. Технології реклами й PR: Навчальний посібник для Вузів / Б.Л. Борисов. –М.:ФАИР-ПРЕСС, 2001. –624 с..

 4. Васильев Г.А. Международный маркетинг: Учебник / Г. А. Васильев. — М.: ЮНИТИ, 1999. – 312 с..

 5. Воронов В. Организация электронной коммерции / В. Воронов. // Маркетинг. - 2006. - №3. - С. 81-93.

 6. Гречков В.Ю. Современное состояние и перспективы электронной коммерции (маркетинговый подход) / В.Р. Гречков. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - №6. - С. 68-85.

 7. Гринько А. П. Техника написания объявлений для контекстной рекламы / А.П. Гринько // Новый маркетинг. - 2006. - №6. - С. 56-59.

 8. Джефкінс Ф. Реклама: практ. Посіб / Ф. Джефкінс. : Пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2001. - 456 с.

 9. Емченко С. Продвижение при помощи контекстной рекламы / С. Емченко. // Новый маркетинг. - 2006. - №1. - С. 42-46.

 10. Кемерон Р. Найголовніше в PR / Р. Камерон // пер з анг. – СПб.: Пітер, 2004. – 560 с..

 11. Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс / Ф. Котлер. — М.; СПб.; К.: Вильяме, 2001. – 430 с..

 12. Кредисов А.Р. Маркетинг на переломе XX и XXI ст.: особенности и перспективы развития / А.Р. Кредисов. // Экономика Украины. - 1999. - №9. - С. 4-11.

 13. Курасова М.Ю. Организация рекламных кампаний в системе Интернет / М.Ю. Курасова. // Маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 76-80.

 14. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н. В. Гени-ной, В. Е. Демидова. — К.: Укрреклама, 1995. – 214 с..

 15. Москаленко А. 3. Масова комунікація / А.З. Москаленко. — К., 1997. – 180 с..

 16. Москаленко А. 3. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А.З. Москаленко — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999. – 238 с..

 17. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы / Музыкант В.Л. — М.: Евразийский регион, 1998. – 80 с..

 18. Плинчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пинчук та ін. — К.: КНЕУ, 1999. – 158 с..

 19. Реклама. Словник термінів / Уклад. Р. Г. Іванченко. — К., 1998. – 68 с..

 20. Синяева І.М. ПаблікРилейшинз у комерційній діяльності: Підручник для Вузів / І.М. Синяєва. –М:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 414с..

 21. Шкляр В. К. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / В.К. Шкляр — К., 1996. – 140 с..

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconЗміст вступ розділ 1 поняття мови та її значення
288.7kb.  
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconЗміст вступ розділ надання інформаційних послуг підприємством
959.7kb.   Вступ розділ надання інформаційних послуг підприємством
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconЮридичний конфлікт в діяльності юриста - Розділ класифікація юридичних конфліктів та їх характеристика
11.6kb.   Розділ І. Теоретичне обгрунтування виникнення конфлікту
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconРозділ Завдання та особливості трудового виховання у дошкільному віці. 6
471.8kb.  
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconПлан вступ розділ сучасний стан розвитку галузей харчової промисловості в Донецькому регіоні та м. Донецьк. Загальні відомості про спеціалізацію харчової промисловості Донецького регіону. Особливості діяльності та розміщення підприємств в м. Донецьк
328.6kb.   Розділ сучасний стан розвитку галузей харчової промисловості в Донецькому регіоні та м. Донецьк. Загальні відомості про спеціалізацію...
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconРозрахункова - Розділ Технологічна схема виробництва та її опис
175.1kb.   Вступ
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconКурсова обладнання молоко - Розділ Технологічна схема виробництва та її опис
3.8kb.   Вступ
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Розділ І. Теоретичні аспекти становлення та 7
1913.2kb.   Оподаткування
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconРозділ І. Геологічна та гірничо-технічна характеристика родовища
625.8kb.  
Зміст вступ розділ інтернет-реклама та суспільство: характеристика та особливості iconВступ
528.3kb.   Фінансово-економічна характеристика та ефективність використання основних засобів
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты